News

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ດີຂຶ້ນ


ໂດຍ: ດຣ. ມີຣຽມ ເດກູນິງ

ຫົວໜ້າໂຄງການ ອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີປະສົບຜົນສໍາເລັດປີຜ່ານມາເຊິງໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີທີມງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍທີມີປະສິດທິພາບຈໍານວນ 230 ຄົນ

ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2015 ທາງທີມງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນປະຈໍາປີໂດຍອີງຕາມວິທີການປະເມີນທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍສູນອາຊຽນແຫ່ງຊີວະນາໆພັນຈໍານວນສະມາຊິກຂອງທີມງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ3ກຸ່ມຄື:(ພຊສ,ຫຊສແລະທີປຶກສາໂຄງການ) ເພືອປະເມີນຜົນປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ປະເມີນແລະໃຫ້ຄະແນນໃຫ້ກັບກຸ່ມຂອງຕົນເອງເຊິງຄໍາຖາມ ໃນການປະເມີນມີຄະແນນແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນແຕ່ລະກຸ່ມດັງນັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຈົນກ່ວາບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທຸກຄົນໄດ້ເອກະພາບໃນການໃຫ້ຄະແນນການປະເມີນປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ

ນປີ 2014 ຄະແນນລວມໃນການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ແມ່ນ 60% ເຊີ່ງຄະແນນການປະເມີນປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແມ່ນສູງກວ່າສວນອະຍຸດທິຍານແຫ່ງຊາດວິຫະໃຈໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ (55.6%) ແຕ່ວ່າຍັງຕໍ່າກວ່າສວນອະຍຸດທິຍານແຫ່ງຊາດເຂົາໃຫ່ຍໃນປະເທດໄທ (87.2%). ຄະແນນທັງໝົດທີ່ຕໍ່າກວ່າ 65% ແມ່ນຖືວ່າເປັນປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕໍ່າກວ່າລະດັບກາງ.ໃນປີ 2015 ຄະແນນລວມໃນການປະເມີນປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ແມ່ນ 71% ເຊີ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເພີ່ມຂື້ນຂອງປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພາຍໃນໜຶ່ງປີແມ່ນ 9%. ຂອບເຂດວຽກງານທີ່ໃຫ້ຄະແນນສູງໃນປີ 2015 ສົມທຽບກັບປີ 2014 ແມ່ນ:
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບພະນັກງານ (ຝຶກອົບຮົມ1075ວັນ) ແລະ ຊາວບ້ານ (ຝຶກອົບຮົມ2090ວັນ) ໃນ 41 ຫົວຂໍ້ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 46 ຫົວຂໍ້ທີໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ
 • ຄວາມພຽງພໍງົບປະມານສະໜັບສະໜູນທ້ອງຖິ່ນຄືງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ (1,244,395,500 ກີບ)
 • ການແບ່ງເຂດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ແລະເຂດຫ່ວງຫ້າມເດັດຂາດພາຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
 • ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ກັບອົງກອນເຂັົັາໃນໜ່ວຍງານດໍາເນີນວຽກງານແລະພື້ນທີ່
 • ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາໂດຍນັກສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຈາກລະດັບຊາດ,ທ້ອງຖິ່ນແລະສາກົນໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊາວບ້ານ.
 • ປັບປຸງຄວາມກຽມພ້ອມໃນການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ
 • ປັບປຸງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫົວໜ້າປ່າສະຫງວນກັບເພື່ອນບ້ານລວມທັງຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວ
 • ສ້າງລະບົບຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
 • ສ້າງຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ,ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະການບໍລິການຕ່າງໆພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນ
 • ການນໍາໃຊ້ ແລະ ທົດລອງປີ້ເຂົ້າາທ່ຽວຊົມປ່າສະຫງວນສົ່ງເສີມແລະເຜີຍແຜ່ອຸປະກອນໃນການປະຊາສໍາພັນ
 • ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ (51,250,000 ກີບໃຫ້ກັບເຈົ້າໜັ້້ທີປ່າສະຫງວນຂັ້ນບ້ານ)

ຂໍຂອບໃຈສໍາລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພະນັກງານພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງແລະເມືອງຈໍານວນ9ທ່ານ, ພະນັກງານອາສາມັກ19ທ່ານ,ທີປຶກສາໂຄງການ8ທ່ານ,ສະມາຊິກຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານ66ທ່ານ,ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ
19 ທ່ານ,ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າສະຫງວນຂັ້ນບ້ານ 77 ທ່ານ,ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວບ້ານ 23 ທ່ານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆເຊັ່ນຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ,ບໍລິສັດທີປຶກສາດ້ານກະສິກໍາປ່າໄມ້ແລະບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາ.

ການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຍຸຕິທໍາຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາເພາະສະນັແຜນການດໍາເນີນງານມີປະໂຫຍດສໍາລັບບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ທັງໝົດ.ຜົນໄດ້ຮັບທີດີຈາກການປະເມີນປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຍອມຮັບໂດຍພະນັກງານລັດຢ່າງເປັນທາງການ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນການທົດລອງເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບເຂດປ່າສະຫງວນບ່ອນອື່ນໆໃນສປປລາວ.

ທາງໂຄງການທົດລອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຮ່ວມກັນ
ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ (ຫຼື ເອິ່ນວ່າ ການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ) ເພື່ອທີ່ຈະເປັນການຈູງໃຈບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນປີຕໍ່ໜ້າ. ປ່າສະຫງວນສ່ວນ ໃຫ່ ຍມີບ້ານຕຕັ້ງຢູ່ ໃນແລະອ້ອມຕາມປ່າສະຫງວນດັ່ງນັ້ນຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນຮ່ວມກັນແມ່ນວິທີການທີ່ໃຊ້ຕັ້ນທຶນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ ວມແລະການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນເປັນຕົວຢ່າງໃນລາວ.ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າທາງຂັ້ນເທິງຈະສຶບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນໃນການດໍາເນີນການທົດລອງການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍການອະນຸມັດ ແລະຍອມຮັບເອົາຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານຈໍານວນ19ທ່ານແລະ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນກຸ່ມບ້ານພາຍໃນ5ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຮ່າງກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມເຊິ່ງສິ່ງທີສໍາຄັນພາຍໃນສອງເຂດຂອງໂຄງການຫີນໜາມໜໍ່ທີໄດ້ໃຫ້ຄະແນນປະເມີນປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນຕ່ຳກວ່າປີທີຜ່ານມີແມ່ນ:
 • ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກພາຍນອກປ່າສະຫງວນບ່ອນທີຕິດກັບແຜນການນໍາໃຊ້ດິນແລະແຫຼ່ງນໍຳຍັງບໍທັນໄດ້ພິຈາລະນາເຂົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພິຈາລະນາເຂົ້າໃນຄວາມຕ້ອງການໄລຍະຍາວຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
 • ຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງກ່ຽວກັບກົດລະບຽບໃນການຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆພາຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
ຄວາມຂາດຕົກບົກ
ຜ່ອງອືນໆຍັງມີຢູ່ຄືມີງົບປະມານໃນການຄໍ້າປະກັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍໍພຽງພໍໃນປັດຈຸບັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານປ່າສະຫງວນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນອາໄສເງິນກອງທຶນຈາກພາຍນອກ.ຂອບເຂດວຽກງານບ່ອນທີ່ຈະປັບປຸງໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນວຽກງານການກໍານົດເຂດຊາຍແດນແລະການໝາຍເຂດແດນໃນພື້ນທີປ່າສະຫງວນທີຍັງບໍທັນມີຂໍ້ມູນລະອຽດຊັດເຈນ; ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນການດໍາເນີນການວາງແຜນແລະການລາຍງານ;ແລະຍຸດທະສາດໃນການເປັນພັນທະມິດ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາພາກສ່ວນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂື້ນ.

ຈຸດດີຫຼັກໆຂອງປ່າສະຫງວນ ຫີນໜາມໜໍ່ແມ່ນການແຕ່ງຕັ້ງພື້ນທີ່ໃຫ້ເປັນປ່າສະຫງວນ: ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານສິງແວດລ້ອມທີດີຕະຫຼອດທັງປີ. ເຂດພື້ນທີປ່າສະຫງວນສາມາດປ້ອງກັນເຫດການຕ່າງໆທີເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກທໍາມະຊາດແລະປາສະຈາກການບຸກລຸກຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ, ການຂຸດຄົ້ນບໍແຮ່ການສ້າງເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງແລະອຸດສະຫະກໍາຕ່າງໆພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນ.ໂຊກດີ,ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍສາມາປົກປັກຮັກສາມັນເອງ
ພາຍໃນຕົວຍ້ອນວ່າການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ດິນພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນຍັງຈໍາກັດເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນເຂດພື້ນທີ່ທຸລະກັນດານ. ແຕ່ວ່າສິ່ງທີສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕິດພັນກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ໃຫ້ມີຄວາມະຕືລືລົ້ນເຂົ້າໃນການອະນຸລັກຫຼາຍຂື້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກພາຍນອກ.ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ແມ່ນມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດຂອງລາວຢ່າງແທ້ຈິງ.ພວກເຮົາທັງໝົດຊ່ວຍໃຫ້ປ່າຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກອະຍຸດທິຍານແຫ່ງອາຊຽນແລະແຫຼ່ງມໍລະດົກໂລກທາງທໍາມະຊາດໃນອະນາຄົດ.

Contact: Provincial Office of Natural Resources and Environment of Khammouane Province
Forest Resource Management Section
Anouvong Road, Laoh Phoxai Village, Thakhek District, Khammouane Province
Tel/Fax: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org