ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລາດຕະເວນ

ນັບຕັ້ງແຕ່ຊາວບ້ານໄດ້ມີການຕິດຕາມກວດກາສັດປ່າ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່ (NPA), ການຈັບກຸມຜູ້ລັກລອບ ແມ່ນກຳລັງກາຍເປັນເພີ່ມຂື້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ. ໃນວັນຈັນ, ທີ່ 28 ກໍລະກົດ 2014, ທີມງານລາດຕະເວນ 8 ທ່ານ ຈາກບ້ານດຸ ໄດ້ກໍາລັງລາດຕະເວນປ່າຂອງພວກເຂົາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເລລາພວກເຂົາຜ່ານກຸ່ມຂອງຜູ້ລັກລອບຊາວຫວຽດນາມ 5 ຄົນ ຢູ່ໃນເຂດກວດນອງ. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໃນໄລຍະປະມານໜຶ່ງມື້ຍ່າງຈາກບ້ານ ແລະ ສາມມື້ຍ່າງຈາກຊາຍແດນຫວຽດນາມ.


[ຮູບທີ່ 1: ຜູ້ລັກລອບ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສ. ປ. ປ. ລາວ, 28 ກໍລະກົດ 2014]

ຜູ້ເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ພົບເຫັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍວ່າມີສາຍຫ້າມລໍ້ລົດຈັກ ຊຶ່ງເປັນອຸປະກອນທີີ່ນິຍົມໃຊ້ ໃນການເຮັດກັບດັກເຊັ່ນດຽວກັນກັບລະເບີດ ແລະ ອຸປະກອນການຂຸດ. ພວກເຂົາ ໄດ້ເຮັດການຊອກຂຸດ ສໍາລັບປະເພດຂອງຮາກໄມ້ຕົ້ມໄມ້ດູ່ທີ່ມີລາຄ່າ ແລະ ຄາດໄວ້ວ່າເພື່ອຈັບລິງ ແລະ ສັດປ່າອື່ນໆເພື່ອກິນເປັນອາຫານ.

ນັກລາດຕະເວນບ້ານຈັບກຸມຜູ້ລັກລອບໄດ້, ຜູ້ພວກເຂົາໄວ້ກັບສາຍລວດຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ໄດ້ນໍາພວກເຂົາເຈົ້າກັບຄືນບ້ານ. ຜູ້ລັກລອບໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປທີ່ຄ້າຍທະຫານຊາຍແດນໃນເຂດບ້ານດຸ ຜູ້ທີ່ຮັກສາພວກເຂົາໄວ້ເປັນເວລາສາມວັນ.


[ຮູບທີ່ 2: ສາຍຫ້າມລໍ້ລົດຈັກນໍາໃຊ້ເພື່ອການເຮັດກັບດັກແຮ້ວ]

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຖືກຮຽກເອີ້ນເຂົ້າໃນ ແລະ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອການຕັດສິນຄະດີ. ຄະນະກໍາມະການຕັດສິນ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປັບໃຫ້ທຽບເທົ່າ 3,000 ໂດລາ ສະຫະລັດ, ພິຈາລະນາວ່າ ຜູ້ລັກລອບ ໄດ້ຖືກຈັບໄດ້ໃນການກະທຳ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກັບລວບລວມໄມ້ທ່ອນໃດໆທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ວ່າສັດປ່າ ທີ່ອາດຈະສາມາດໄດ້ຖືກຢຶດ. ຜູ້ລັກລອບ ໄດ້ຮັບການຕັກເຕືອນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນກໍລະນີດັ່ງກາວ ໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ, ຖ້າຫາກວ່າ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບຖືກຖ່າຍໂອນໄປຍັງລະດັບແຂວງ, ຂະບວນການຈະມີຫຼາຍໆ ຕໍ່ໄປອີກ ແລະ ປັບຢ່າງໜ້ອຍສາມຄັ້ງສູງສຸດ.

ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ລັກລອບຢູ່ເບື້ອງເຂດຊາຍແດນງຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຜູ້ລັກລອບ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ແລະ ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍອອກມາອີກຄັ້ງກໍ່ຕໍ່ເມື່ອການປັບໄໝ ໄດ້ຖືກສຳລະແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ໄດ້ມາຮອດພາຍໃນໜື່ງວັນ ແລະ ໄດ້ຈ່າຍເງິນປັບໄໝທັງໝົດເປັນເງິນສົດ. ຜູ້ລັກລອບ ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາແລ້ວ ແລະ ກັບສູ່ບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນວັນດຽວກັນ. ຜູ້ລັກລອບ ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງຂອງ ພົງຫງາ (Phong Nha) ໃນແຂວງ ກວາງບິ່ງ (Quang Binh).

ແລະ ນຳພວກເຂົາເຈົ້າກັບໄປບ້ານ: ມື້ທີ່ 1 ຈັບກຸມຜູ້ລັກລອບ ແລະ ນຳພວກເຂົາເຈົ້າກັບໄປບ້ານ, ມື້ທີ່ 2 ເພື່ອຮຽກເອີ້ນອໍານາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມື້ທີ່ 3 ເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບການປັບໄໝ ແລະ ຮຽກເອີ້ນຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ລັກລອບ ແລະ ວັນທີ່ 4: ການຊໍາລະຄ່າການປັບໄໝ ແລະ ການປ່ອຍຕົວຜູ້ລັກລອບ.

[ຮູບທີ່ 3: ໂຕຂາແດງທີ່ຫາຍາກກຳລັງຫຼຽວເບິ່ງ]


ການປັບໄໝ 3,000 ໂດລາ ໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕ່າງໆ. ທີມງານນັກລາດຕະເວນ ຜູ້ທີ່ພົບເຫັນ ແລະ ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ລັກລອບ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບລາງວັນ 124 ໂດລາ ຕໍ່ ການຈັບກຸມຜູ້ລັກລອບໄດ້, ລວມທັງໝົດ 620 ໂດລາ (ປະມານ 20% ຂອງການປັບໄໝທັງໝົດ). ອີກ 200 ໂດລາ ແມ່ນໄດ້ຖືກໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບ "ຄ່າຊິ້ນເປືອງ", ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຢູ່ການກິນ ສຳລັບນັກລາດຕະເວນ ແລະ ນັກໂທດຂອງພວກເຂົາ.

ຜົນລວມທີ່ຍັງເຫຼືອ 2,180 ໂດລາ ໄດ້ແບ່ງເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງເຈົ້າໝ້າທີ່ຂອງກຸ່ມບ້ານໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງກຸ່ມບ້ານດຸ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງປ່າສະຫງວນຂັ້ນເມືອງ (ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ).

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ "ຄ່າຊິ້ນເປືອງ" ນຳມາລວມກັນມີຈໍານວນເງິນເພີ່ມຂື້ນເຖິງ 590 ໂດລາ (20% ຂອງການປັບໄໝທັງໝົດ). ນີ້ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈ ເພາະມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ແຕ່ວ່າ ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະມີວິທີການທີ່ຈະສາມາດຖືກສຳຫຼວດໄດ້ ເພື່ອຫຼຸດຈໍານວນອັນຫຼາຍຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສິດອໍານາດເຊັ່ນດຽວກັນກັບໄລຍະຂອງຂະບວນການ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຂົາ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄື ນັກລາດຕະເວນບ້ານ ຄວນຈະໄດ້ຮັບເຄື່ອງຂອງພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ: ກະແຈໃສ່ມື ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັບກຸມຜູ້ລັກລອບ.

ນີ້ແມ່ນກໍລະນີຂອງການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມໃນການດຳເນີນການ, ບ່ອນທີ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ້ນ ແມ່ນກຳລັງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຢ່າງຍຸດຕິທໍາຂອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການປັບໄໝຜູ້ລັກລອບ. ຂະບວນການຂອງການພັດທະນາລະບົບຄວາມຍືນຍົງ ສໍາລັບການຮ່ວມມືໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່ ໄດ້ຖືກສະໜັບສະໜູນ ໂດຍໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງວິຊາການ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນ.
ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org