ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງເຂດພື້ນທີ່

ພື້ນທີ່ທາງພູມີສາດຂອງຫິນນໜາມໜໍ່ ແມ່ນຂອບເຂດໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາໃນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງເຂດພື້ນທີ່. ແລະພື້ນທີ່ນີ້, ມັນເປັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ນຳເໜີຕົວຂອງມັນເອງ ໄດ້ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະຈັດການຕາມຄໍາສັ່ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວທ້ອງຖິ່ນ. ພວກເຮົາປະຕິບັດງານ ໃນການຈັດການເຂດພື້ນທີ່ ຂອງເຂດປ່າສະຫງວນ ທີ່ມີທັງໝົດຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງຕົນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລັກສະນະພູມີປະເທດ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນ, ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກມັນ ແລະໂອກາດ. ພວກເຮົາດັ່ງໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ເຊັ່ນ: ໃນພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງແລະບ້ານ, ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບການປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນ, ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ການແບ່ງເຂດ, ການນຳໃຊ້ສິດ / ສິດທິຈາລິຍະປະເພນີ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບຊາວບ້ານ.[ຮູບທີ່ 1: ເຂດຫຼັກໝາຍ ທີ່ຢູ່ລອບນອກຂອບເຂດຂອງ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່]

ການຮ່ວມມືກັນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງກັບໜ່ວຍງານຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິໄຈ ແລະ ໜ່ວຍງານລາດຕະເວນ, ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມໄວ້ໃຈຢ່າງທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ມີ ໂດຍໜ່ວຍງານອື່ນໆ ແລະ ໃນທາງກັບກັນ. ໃນຂະນະນີ້, ລາຍລະອຽດ ຂອງແຜນທີ່ປັບປຸງກ່ຽວກັບ ເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ພາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ກົດລະບຽບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂະບວນການ. ການປັບຕົວ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດ ຂອງການປັກຫຼັກໝາຍ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແມ່ນພາລະກິດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງ ກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນທັງໝົດ ຂອງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຕື່ນຕົວ ແລະ ໄດ້ເຄີຍນໍາໃຊ້ກັບການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ ຊື່ງມີຄວາມໝາຍໃນການປະຕິບັດ.[ຮູບທີ່ 2: ພະນັກງານພາກລັດຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງເຂດພື້ນທີ່ ແລະ ການສົນທະນາທ້ອງຖີ່ນຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ຮູບພາບເຂດທີ່ຕ່າງກັນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່]


ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org