ໜ່ວຍງານຖານຂໍ້ມູນ

ການເຮັດວຽກໃນຄວາມສຳພັນໃກ້ຊິດກັບການວິໃຈ ແລະ ໜ່ວຍງານລາດຕະເວນ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ ພວກເຮົາໃນໜ່ວຍງານຖານຂໍ້ມູນ ເປັນກະດຸກສັນຫຼັງຂອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບດິຈິຕໍລ໌ຂອງເຂດປ່າສະຫງວນ.

ໃນອະດີດ, ຂໍ້ມູນພຽງເລັກນ້ອຍທີ່ກ່ຽວກັບເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫິນໝາມໜໍ່ ແມ່ນໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍແລະ ດັ່ງນັ້ນ,ວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພື່ອລວບລວມ ແລະ ດໍາເນີນການຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່ ສໍາລັບການນຳໃຊ້ໃນຕໍ່ໜ້າ ກັບໜ່ວຍງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສຳລັບນັກວິໃຈ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

ພວກເຮົາສຸມໃສ່ລາຍລະອຽດຂອງແຜນທີ່ ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ກ່ຽວກັບໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງແຜນທີ່) ແລະ ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດເຂົ້າກັນຈາກພາກສະໜາມ, ເຊັ່ນ: ຈາກການສົນທະນາກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມບ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມການເຮັດແຜນທີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຈາກການປະຕິບັດຂອງນັກລາດຕະເວນ, ຈາກນັກວິໃຈ ແລະ ນັກສຶກສາ.

ວຽກອີກຢ່າງໜຶ່ງ ແມ່ນການຕິດຕາມຂອງພືດພັນທີ່ຂື້ນໃນສະເພາະເຂດພື້ນທີ່ ແລະ ບັນດາສັດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ້ນ, ໂດຍສະເພາະປະເພດຕົ້ນໄມ້ທີ່ສຳຄັນຂອງຫິນໜາມໜໍ່. ໃນຖານະທີ່ເປັນເຂດປ່າສະຫງວນ ພວກເຮົາຕ້ອງການນຳສະເໜີ ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງປະຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ການພິສູດປະສິດທິຜົນຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກຂອງພວກເຮົາ.

ສຳລັບວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົານຳໃຊ້ຊອຟ໌ເວຄິວຈີໄອເອັຊ໌ຂໍ້ມູນທາງພູມີສາດ ແລະ ພວກເຮົາດໍາເນີນໄລຍະການຕິດຕາມ ແລະ ເຄື່ອງມືການລາຍງານ (ຊະມາຣທ໌).

ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົານັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໄກຈາກເອກະສານຢ່າງທີ່ສຸດ.ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ພື້ນຖານສຳລັບການຕັດສິນໃຈທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເກັບກໍາໃນພາກສະໜາມຂອງການສ້າງແຜນທີ່ເສັ້ນທາງ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ການຕິດຕາມປະເພດສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ, ການພັດທະນາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ, ການວິເຄາະກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໂດຍທົ່ວໄປ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເຄື່ອງມືອຸປະກອນນໍາໃຊ້ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນ ການເຮັດໃຫ້ການອະນຸລັກໄດ້ເກີດຂື້ນ.

ເອກະສານ 2 ສະບັບ ຕໍ່ໄປນີ້ ອາດຈະຕອບສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື້ກັບໜ່ວຍງານອື່ນໆ:

>> ການສ້າງແຜນທີ່ເສັ້ນທາງ ທີ່ຫິນໜາມໜໍ່ (ເອກະສານພີດີແອຟ໌)
>> ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາດຕະເວນ ທີ່ຫິນໜາມໜໍ່ (ເອກະສານພີດີແອຟ໌)

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org