ໜ່ວຍງານວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 24 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງສ.ປ.ປລາວ. ມັນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ກົ່ງກັນຂ້າມກັບຊາຍແດນກັບປະເທດຫວຽດນາມ, ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ, ແຂວງຄຳມ່ວນ. ມັນກວມເນື້ອທີ່ 82 ແຮັກຕ້າຂອງລັກສະນະພູມີປະເທດພູຫິນສະເພາະທີ່ປົກປິດປະເພດສັດປ່າທີ່ຫາຍາກໄວ້ເຊັ່ນຂ່າງແດງ, ຂ່າງດຳແລະນົກເງືອກ.


ລັດທະບານເຢຍລະມັນ ສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ 22 ກຸ່ມທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອບໍລິຫານຈັດການປ່າສະຫງວນຮ່ວມກັນ. ຄວາມທ້າທາຍຫັຼກ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງຂອງລາຍໄດ້ ສຳລັບການບໍລິຫານຈັດການປ່າສະຫງວນເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ເຂດທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສາມາດກາຍເປັນດັ່ງຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງຂອງກອງທືນ.

ສິ່ງທີ່ດຶງດູກຈິດໃຈອັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນຖ້ຳທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຢູ່ສາຍນ້ຳເຊບັ້ງໄຟໄຫຼຜ່ານພື້ນທີ່ 7 ກິໂລແມັດແລະຜ່ານອອກສູ່ບ້ານໜອງປິງ. ເຢຍລະມັນສະໜັບສະໜູນ, ຊາວບ້ານໄດ້ຈັດກຸ່ມບໍລິການຈັດການທີ່ພັກເຊົາຢູ່ໃນບ້ານພັກແລະພັກຢູ່ເຮືອນປະຊາຊົນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການບໍລິການນຳພາທ່ຽວທ່ຽວລ່ອງເຮືອພາຍໃນຖ້ຳ. ຕົວເລກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຂະນີ້ແມ່ນຍັງນ້ອຍຫຼາຍແຕ່ເພີ່ມຂື້ນພຽງແຕ່50% ຈາກ 332 ໃນລະດູແລ້ງຂອງປີ 2013ເຖິງ 465 ໃນປີ 2014.


ໃນຕົ້ນປີ 2014, ເຢຍລະມັນ-ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໂຄງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວອັນໃໝ່ສອງຢ່າງໃນເຂດພື້ນທີ່ທາງພາກເໜືອຂອງປ່າສະຫງວນ. ເຂດນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເສັ້ນທາງໂຮຈີມິນທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນສົງຄາມອິນດູຈີນ (ດັ່ງທີ່ຮູ້ນຳກັນ ສົງຄາມຫວຽດນາມນັ້ນເອງ, 1956-1975) ໂດຍທະຫານຫວຽດນາມ ສໍາລັບຈຸດປະສົງເພື່ອລັກລອບນໍາສິນຄ້າເຂົ້າອອກ ແລະ ທະຫານ ຈາກທາງພາກເໜືອຫວຽດນາມ ຜ່ານປະເທດລາວ ໄປສູ່ ທາງພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ. ເສັ້ນທາງໄດ້ສະເໜີສອງປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ:

  1. Hin Nam No Nature tour, 2 days 1 night:
    ການເບິ່ງເຫັນໂຕຂ່າງກຸ່ມໜຶ່ງ ແລະ ຂ່າງດຳ ຢູ່ເທິງຜາ. ການຍ່າງປ່າເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນກັບທຳມະຊາດ ແລະ ຕາມສາຍນ້ຳຖ້ຳນ້ຳໂຮກ (ຖ້ຳນ້ຳໂອກ, ຖ້ຳນົກແອນ ແລະ ຖ້ຳປາກຖ້ຳ).
  2. Ho Chi Minh trail tour, 2 days 1 night:
    ຢ້ຽມຢາມ ສີ່ ບ້ານ (ບ້ານໜອງປິງ, ບ້ານພະນົບ, ບ້ານວັງຄົນ, ບ້ານແສນພັນ) ການຍ້ອນຮອຍເສັ້ນທາງໂຮຈີມິນ. ຢ້ຽມຢາມຫຼາຍໆຖ້ຳ ແລະ ໂອ້ລົມກັບຊາວບ້ານ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງມຸເກຍປາຊ໌ ແລະ ຖະໜົນໂຮຈີມິນ.


ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໂດຍແຜ່ນປະກາດ ແລະ ໃບປີວ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ປະກອບການການທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖິ້ນ (ຜູ້ປະກອບການການທ່ຽວທ່ຽວ, ບ້ານພັກ, ບ່ອນເຊົ່າລົດຈັກ, ແລະ ອື່ນໆ.). ກຸ່ມບໍລິການຢູ່ໃນບ້ານ ໄດ້ຖືກຝຶກ ສຳລັບສະໜອງການບໍລິການການທ່ຽວທ່ຽວ. ທີ່ພັກເຊົາຄ້າງຄືນ ສາມາດຖືກຊອກພົບໄດ້ຫຼາຍບ້ານພັກ ໃນຕົວເມືອງຫຼັງຄັງ ຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 12 ກ່ອນຮອດຊາຍແດນປະທດຫວຽດນາມ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ກາລຸນາຕິດຕໍ່: ທ່ານ ນາງ ວັນໄຊ ແກ້ວບຸນພັນ, ທີ່ປຶກສາທາງດາ້ນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ, ທີ່ປຶກສາ-ໄອພີ, ເມືອງບົວລະພາ, ແຂວງຄຳມ່ວນ.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org