ໜ່ວຍງານປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແມ່ນຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ ຂອງການເຮັດວຽກຂອງ ຫນ່ວຍງານນີ້. ເພື່ອທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ການອະນຸລັກ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຂອງລະບົບນິເວດ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ໂດຍສ້າງເງື່ອນໄຂ ລາຍຮັບເພີ່ມຂື່ນ ສໍາລັບຄົວເຮືອນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບການຜະລິດ. ການຊອກຫາທາງເລືອກໃໝ່ ແລະ ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງການນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຈາກການທີ່ບໍ່ນຳໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າໄມ້ (NTFPs), ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເອົາຊະນະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ ສໍາລັບການສ້າງລາຍຮັບທີ່ເປັນເງິນສົດ ຈາກກິດຈະການທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ລວມທັງການທຳລາຍ ແລະ ສະຣອງພື້ນຖານ ສໍາລັບການພັດທະນາຄົວເຮືອນ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂກການໄດ້ຮັບໂອກາດ, ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ການຕໍ່ສູ່ໃນອະນາຄົດ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ.


ຈົນເຖິງດຽວນີ້, ອິງຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຫຼາຍທາງເລືອກທີ່ໄດ້ຖືກພະຍາຍາມອອກເຮັດ ແລະ ການພັດທະນາບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ. ກິດຈະກຳ ແມ່ນລວມທັງການສຳຫຼວດ ແລະ ການສຶກສາຄວາເປັນໄປໄດ້, ການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການຊີ້ນຳ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ການສຳຫຼວດການຕະຫຼາດ ແລະ ການຕະຫຼາດ, ແລະ ອື່ນໆ. ເຖິງປະຈຸບັນີ້, ໃນໝູ່ບ້ານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ກັບຄອບຄົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນກິດຈະກຳຂະໜາດນ້ອຍ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນໃນຂັ້ນການທົດລອງ:

  • ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ກິດຈະການຂອງໄມ້ໄຜ່ທ້ອງຖີ່ນ, ການຕໍ່ຫູບ ແລະ ການສານກະຕ່າຂາຍ (ຕິບເຂົ້າ ໜຽວ): ມີ 15 ຄອບຄົວ ແມ່ນກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳນີ້ຢູ່ໃນບ້ານໜອງປີງ.
  • ການລ້ຽງໝູ:ມີ 10 ຄອບຄົວ, ແລະ ໝູ 4 ໂຕ ສໍາລັບ ແຕ່ລະຄອບຄົວຢູ່ໃນບ້ານສະອາງ.
  • ການລ້ຽງປານິນ ແລະ ປາດຸກໃນໜອງປາລະດູຝົນ (ຂຸມລະເບີດ): ມີ 6 ຄອບຄົວ ຢູ່ໃນບ້ານວັງຄົນ.
  • ການສ້າງເຂດວັງສະຫງວນໃນທຳມະຊາດໃນສາຍນຳ ເພື່ອປ້ອງກັນຂະຫຍາຍພັນ ແລະ  ສູງຂື້ນໂດຍການສະເລ່ຍຂອງການຈັບປາ: 1 ເຂດວັງສະສະຫງວນ ຢູ່ໃນບ້ານໜອງແສງດັ່ງເປັນຕົວຢ່າງ.
  • ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຂອງຕົ້ນປາມ (ໝາກຕາວ) ສຳລັບການສົ່ງອອກ: ການກະກຽມ ບ້ານຈະຫຼາ, ບ້ານທັບລາວ, ແລະ ຫຍ່າຫວາຍ ສຳລັບການເກັບກ່ຽວຂອງລະດູການຕໍ່ໄປ.

ທຸກໆກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີ ແລະການປະຕິບັດພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະການປະເມີນຜົນຄົງຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ລາຍຮັບເປັນເງິນສົດຫຼື ປັບປຸງໂພຊະນາການໃນຄອບຄົວພຽງແຕ່ກ່າວເຖິງ 2 ຕົວຢ່າງ, ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍສົມຄວນໃນຈໍານວນເງິນ, ປະກອບເພີ່ມເຕີມໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜອງແລະວຽກງານພາຍໃນປີ, ແຕ່ວ່າ, ແຕ່ລະບຸກຄົນ ແມ່ນມີທ່າແຮງທີ່ຈະພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທຸກສິ່ງໃໝ່ທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງປະຊາຊົນ ມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາທີ່ຈະຮັບມັນ ແລະ ຊອກຫາດ້ວຍຕົນເອງໃນສິ່ງທີ່ມີຄວາມໄດ້ປຽບແລະຂໍ້ເສຍແລະມັນຈະໃຫ້ເຂົາໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ ຜູ້ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຖ້າຫາກວ່າມັນຕົກເປັນມູນຄ່າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໜຶ່ງ ຫຼື ກິດຈະກໍາອື່ນຫຼືບໍ່. ບໍ່ມີກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວມາ ໄດ້ຖືກຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນດໍາລົງຊີວິດ ດວ້ຍຕົວເຂົາເອງ, ແຕ່ທຸກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການປັບປຸງທ່າແຮງເພີ່ມ ທະວີປະສິດທິພາບ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການອະນຸລັກ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່.

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org