ໜ່ວຍງານປູກຈິດສຳນຶກ

ດັ່ງໃນໜຶ່ງເຫດຜົນ ຫຼື ວິທີການອື່ນ ສຳລັບໜ່ວຍງານທັງໝົດ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງໂຄງການ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບໝົດທຸກຄົນ - ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ກັບຊາວບ້ານຜູ້ໃຫຍ່, ຜູ້ນຳ ຫຼື ຜູ້ມີອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ. ວຽກງານຂອງ ໜ່ວຍງານປູກຈິດສຳນຶກ ຕ້ອງການທີ່ຈະເສີມສ້າງ ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ແລະ ໃຫ້ມີຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບ ຄຸນຄ່າຂອງເຂດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່. ລະບົບນິເວດ ແລະ ວິທີການອະນຸລັກ ຮັກສາລະບົບນິເວດນີ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນ ການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີ ຂອງປະຊາຊົນ, ໃນມື້ນີ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ພວກເຮົາເຊື່ອແນ່ວ່າ: ການຮັບຮູ້ ຫຼື ຈິດສຳນຶກ ເປັນໜຶ່ງໃນຈຸດສຳຄັນ ທີ່ຈະລະດົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງປະຕິບັດຢູ່ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈື່ງ ກຳລັງປະຕິບັດໃນສິ່ງນີ້ ແລະ ເປັນຫຍັງແຕ່ລະບຸກຄົນຈະຕ້ອງ ແລະ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນເລື່ອງຜົນສຳເລັດ. ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງໂຄງການ, ແຕ່ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດ ຂອງໝົດທຸກຄົນ. ຄ້າຍຄືການທະເຍີທະຍານບໍ? ໂດຍ, ແມ່ນແລ້ວ. ຄວາມພະຍາຍາມ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂື້ນ, ໜ່ວຍງານມີວິທີການ ເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ການນຳສະເໜີ ຊ່ອງທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສິ່ງວັນລ້ອມກັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຊາວບ້ານ, ການອອກອາກາດ ກະຈາຍສຽງທາງວູທະຍຸ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນຂັ້ນ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ, ລາຍລະອຽດ ຂອງອຸປະກອນ ການສອນສະເພາະເຈາະຈົງ ສໍາລັບຄູອາຈານ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່, ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ປ້າຍຂໍ້ຄວາມ, ການກະຈາຍຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫິນໜາມໜໍ່ ຜ່ານທາງແຜ່ນພັບໂຄສະນາ ແລະ ອື່ນໆ. ດ້ວຍເຫດໃດກໍ່ຕາມ, ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ ຈະສາມາດຖືກຮຽກເອີ່ນໄດ້ວ່າ ການສຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາພະຍາຍາມ ເຈາະຈົງກ່ຽວກັບ ຫິນໜາມໜໍ່ ຫຼາຍຂື້ນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດເທົ່ານັ້ນ, ການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດ, ຊີວະນາໆພັນ ຫຼື ການອະນຸລັກ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ໄດ້ພະຍາຍາມ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ກັບໝົດທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊາວບ້ານທີ່ອາໃສ ຢູ່ໃນເຂດອ້ອມຂ້າງ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່, ເພີ່ມກຳລັງຄວາມສາມາດ ໃນການອະນຸລັກ ຂອງລະບົບນິເວດ ທີເປັນເອກະລັກສະເພາະນີ້. ມັນຈະກາຍເປັນ ທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງ ໃຫ້ແກ່ໝົດທຸກຄົນວ່າ ການອະນຸລັກ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າ ການຈຳກັດ ເທົ່ານັ້ນ. ການອະນຸລັກ ເປັນວິທີການ ຂອງການຈັດການ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການນຳໃຊ້ຢ່າງສະຫຼາດ ຂອງສິ່ງທີ່ກໍານົດ ນຳໃຊ້ໄດ້ສະເພາະ ຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ການອະນຸລັກ ບໍ່ສາມາດນຳມາເປັນສິ່ງ ທີ່ແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຄົງທີ່ ແລະ ແມ່ນແຕ່ ສິ່ງນ້ອຍທີ່ເຮັດວຽກ ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ. ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການອະນຸລັກເຂດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່ ແມ່ນຕ້ອງການ ແບບການເຄົາລົບສິດ ສະເພາະຂອງປະຊາກອນ ສຳລັບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ ແຕ່ໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ກັບໜ້າທີ່ ແລະ ການຈັດການ ໂດຍລະບົບນິເວດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຈະນຳເຂົ້າໃນການສະຫຼຸບ ການເຮັດວຽກຂອງ ໜ່ວຍງານປູກຈິດສຳນຶກ, ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງຄວາມບັນເທິງ ບາງປະເພດເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະສະໜອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານອັນຈຳເປັນ ສຳລັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່ ທີ່ຈະສາມາດກໍານົດຕົວ ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ໃນອະນາຄົດ.

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org