ຂ່າວສານ

ຊາວບ້ານຮຽນຮູ້ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ໂດຍ ນິດຕະຍາ ວົງສິດ ແລະ ວິຣິຍະ ວິລະວົງສາ

ໃນວັນທີ 23 ຫາ 26 ເດືອນສິງຫາ 2016, ທີມງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໄດ້ດຳເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ທີ່ເຂດບ້ານດຸ ປະກອບດ້ວຍ 6 ບ້ານຄື: ບ້ານໜອງບົວ, ບ້ານໜອງໂນ, ບ້ານ ໜອງແສງ, ບ້ານດຸ, ບ້ານວັງມະເນີ ແລະ ບ້ານທົ່ງຊຳ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ສຳລັບຊາວບ້ານ ແລະ ລະບົບນິເວດໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່

5,000 ລູກປາຖືກປ່ອຍລົງສູ່ເຂດອະນຸລັກປາ ໃນບ້ານສະອາງ ເມືອງບົວລະພາ

ໂດຍ ວິຣິຍະ ວິລະວົງສາ

ໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້, ໜ່ວຍງານປູກຈິດສໍານຶກຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ (HNN NPA) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສະເລີມສະຫຼອງວັນປ່ອຍປ່າ ແລະ ສັດນ້ຳປ່າແຫ່ງຊາດທີ່ ບ້ານ ສະອາງ, ເມືອງ ບົວລະພາ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າປະຈໍາປີຂອງລາວໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ຂອງທຸກໆປີ. ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວໃນປີນີ້, ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ມີການປ່ອຍລູກປາລົງສູ່ຫ້ວຍ, ໜອງ ແລະ ແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈໃນການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດນ້ຳ ແລະ ສັດບົກ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ການປູກຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໄວໜຸ່ມ

ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບ "ການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ"

ໂດຍ: ວິຣິຍະ ວິລະວົງສາ

ການຕີຄວາມ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຜ່ານງານສິລະປະເປັນວິທີການມ່ວນຊື່ນໜຶ່ງສຳລັບນັກຮຽນ ເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ, ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ພູມີທັດຕ່າງໆ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບພາບຄວາມສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ຜ່ານມຸມມອງສາຍຕາຂອງເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນຈຶ່ງເປົ້າໝາຍຂອງກິດຈະກຳຂອງໜ່ວຍງານປູກຝັງຈຸດສຳນຶກໂຄງການຫີນໜາມໜໍ່ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນໃນປັດຈຸບັນ. ເພາະສະນັ້ນ, ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບສຳລັບນັກຮຽນຂອງສອງໂຮງຮຽນໃນເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ຫາ 27 ເດືອນພຶດສະພາ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວິທີການເຮັດສວນຄົວໂຮງຮຽນນຳໄປສູ່ການອະນຸລັກຮັກສາທຳມະຊາດ

ການໃຫ້ການສຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມແກ່ນັກຮຽນໂຮງຮຽນບ້ານໜອງປີງ ເມືອງບົວລະພາ

ໂດຍ ໂທມັດ ວີເດັນມັນ

ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ ໜ່ວຍງານປູກຝັງຈິດສຳນຶກຂອງໂຄງການປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ລົງຢ້ຽມ ຢາມບ້ານໜອງປີງ ເມືອງບົວລະພາ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳສວນຄົວໂຮງຮຽນ. ສວນຄົວໂຮງ ຮຽນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຕົ້ນປີຂອງປີນີ້ ແລະ ຫຼັງຈາກສາມເດືອນທຳອິດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ໜ່ວຍງານ ອາສາສະໝັກຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທີ່ປຶກສາ GIZ ຈຶ່ງໄດ້ມີຄວາມຢາກຮູ້ເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ປະສົບການຈາກ ກິດຈະກຳ. ສຳລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ພຽງແຕ່ສົນໃຈເພື່ອເບິ່ງວິທີການ ແລະ ການຈະເລີນ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງຜັກ ແຕ່ພວກເຂົາຍັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການສອບຖາມກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມພາຍໃນກິດຈະກຳນ້ອຍໆນີ້ ແລະ ພ້ອມທັງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍ່ງລະຫວ່າງ ສວນຄົວໂຮງຮຽນ ແລະ ການອະນຸລັກຮັກສາທຳມະຊາດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ຂະບວນການປູກຝັງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຊີວະນານາພັນ ບ້ານໜອງປີງ


ໂດຍ ນິດຕະຍາ ວົງສິດ

ບ້ານ ໜອງປີງ ວັນທີ 6 ຫາ 7 ທີມງານປູກຝັງຈິດສຳນຶກຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຊີວະນານາພັນທີ່ ບ້ານໜອງປີ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ໜ່ວຍງານປູກຈິດສຳນຶກຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່ ສະໜັບສະໜູນການດໍາເນີນກິດຈະກຳໂຄງການ ໂພຣຊີດ໌ ຢູ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ


ໂດຍ ນ. ນິດຕະຍາ ວົງສິດ

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 22 ເຖິງ ວັນທີ 27 ເດືອນພະຈິກ, ໜ່ວງງານປູກຈິດສຳນຶກຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການ ຈີໄອເຊັດ໌ ສົ່ງເສີມການເດີນສາຍປະຕິບັດກິດຈະກຳລົດເມຂອງໂຄງການໂພຣຊີດ໌ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ. ກິດຈະກຳໍກ່ຽວກັບການສຶກສາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຖຶກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຫຼາຍບ້ານອ້ອມຂ້າງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່ ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ທີມງານຫີນໜາມໜໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຈູມລາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2015:

ທີມງານອາສາສະໝັກຂອງລັດຖະບານ 4 ທ່ານ ຈາກເມືອງ ບົວລະພາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຫົວຂໍ້ ການນຳໃຊ້ລະບົບຈູມລາ ເພື່ອອັບເດດ ແລະ ດູແລຮັກສາເວັບໄຊທ໌ ຫີນໜາມໜໍ່.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 2015

ໜ່ວຍງານປູກຈິດສຳນຶກຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປູກຕົ້ນໄມ້ປີນີ້ ກັບໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານໜອງປິງ, ເມືອງບົວລະພາ, ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ການເຂົ້າຮ່ວມການແບ່ງເຂດ ແລະ ການແຕ້ມແຜ່ນວາດເຂດແດນໃນເຂດຫິນໜາມໜໍ່.

ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ຊາວບ້ານ ແລະ ທິມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານພາກລັດ ໄດ້ເຮັດຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າຮ່ວມການແບ່ງເຂດສຳເລັດ ແລະ ການແຕ້ມແຜ່ນວາດເຂດແດນຊົ່ວຄາວຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່ (ເອັນພີເອ). ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການການແບ່ງເຂດນີ້, ຊາວບ້ານ ແລະ ພະນັກງານພາກລັດໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ແຜນທີ່ ແລະ ຊາວບ້ານ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ສຳລັບການແບ່ງເຂດປ່າສະຫງວນມາເປັນ 87% (76.082 ແຮັກຕາ)ຂອງເຂດປ້ອງກັນທັງໝົດ (TPZ) ແລະ13% (11.871 ແຮັກຕາ) ຂອງເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ (CUZ).

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ດີຂຶ້ນ


ໂດຍ: ດຣ. ມີຣຽມ ເດກູນິງ

ຫົວໜ້າໂຄງການ ອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີປະສົບຜົນສໍາເລັດປີຜ່ານມາເຊິງໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີທີມງານຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍທີມີປະສິດທິພາບຈໍານວນ 230 ຄົນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org