ຂ່າວສານ

ການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ການຕົກລົງເຫັນດີທາງການລະຫ່ວາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກັບ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ


ໂດຍ: ດຣ. ມີຣຽມ ເດ ກູນິງ

ໃນທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ, ທາງໂຄງການອະນ ລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນເຂດປ່າສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ອົງການ GIZ ປະຈຳລາວ ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງໄດ້ປະເມີນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບວິທີການຄຸ້ມຄອງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ເພື່ອຮອງຮັບເອົາຂໍ້ຕົກລົງວ່າ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເປັນທາງການ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ທ່າແຮ່ງຂອງໝາກຕາວທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ


ໂດຍ: ທ່ານ ວັນໄວ ຈິດປະເສີດ

ໂຄງການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ສະໜັບສະໜູນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນການສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຈາກນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ ຂອງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ລາຍຮັບຈະໃຫ້ສ້າງແຮງຈູງໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນວຽກງານອະນຸລັກທຳມະຊາດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

30,000 ກີບເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂື້ນ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ນໍາໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການອະນຸລັກທຳມະຊາດ


ໂດຍ: ທ່ານໂຢສທ ໂຟຟ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ສະໜອງທ່າແຮງທີ່ດີ ສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ. ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫ່ຍ ມາຢ້ຽມຢາມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ເພື່ອຍ່າງທ່ຽວຊົມທຳມະຊາດ, ເບິ່ງເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຖ້ຳນ້ຳລອດເຊບັ້ງໄຟ.

ແຕ່ວ່າ ການປ່ຽນທ່າແຮງນີ້ ເປັນໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ ຈຳເປັນຕ້ອງມີລະບົບການຂາຍປີ້ເຂົ້າຊົມ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ສໍາລັບການແບ່ງປັນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງບັນດາ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງຍຸດຕິທຳ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ກາຍເປັນບ່ອນທີ່ນ່າເບິ່ງຂື້ນຫຼາຍ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ເຄື່ອງໝາຍໃໝ່ຊ່ວຍໃນການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ກັບຊຸ່ມຊົນ


ໂດຍ: ທ່ານ ໂທມັສ ວາຍເດເມັນ

ໃນທີ່ສຸດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ກໍ່ກາຍເປັນບ່ອນທີ່ໜ້າເບິ່ງຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນ ຫຼັງຈາກການປຶກສາຫາລືກັນ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາກ່ຽວກັບ ໂລ້ໂກ້ທາງການ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ກໍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ. ໃນປະຈຸບັນໂລ້ໂກ້ໃໝ່ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org