ຂ່າວສານ

30,000 ກີບເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂື້ນ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ນໍາໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການອະນຸລັກທຳມະຊາດ


ໂດຍ: ທ່ານໂຢສທ ໂຟຟ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ສະໜອງທ່າແຮງທີ່ດີ ສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ. ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫ່ຍ ມາຢ້ຽມຢາມປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ເພື່ອຍ່າງທ່ຽວຊົມທຳມະຊາດ, ເບິ່ງເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຖ້ຳນ້ຳລອດເຊບັ້ງໄຟ.

ແຕ່ວ່າ ການປ່ຽນທ່າແຮງນີ້ ເປັນໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ ຈຳເປັນຕ້ອງມີລະບົບການຂາຍປີ້ເຂົ້າຊົມ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ສໍາລັບການແບ່ງປັນ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງບັນດາ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງຍຸດຕິທຳ.

30,000 ກີບເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂື້ນດັ່ງນັ້ນ ໃນກາງເດືອນ ຕຸລາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຂັ້ນເມືອງຂື້ນ ເຊິ່ງມຸ່ງໄປຍັງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ກຸ່ມການທ່ອງທ່ຽວຂັ້ນບ້ານ ເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບ ລະບົບການຂາຍປີ້ເຂົ້າຊົມ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່. ຕາງໜ້າຈາກບ້ານ, ພະນັກງານລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງພ້ອມກັບພະນັກງານ ຈາກໂຄງການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແບບຍືນຍົງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ນຳໃຊ້ກອງປະຊຸມນີ້ ເພື່ອເອກະພາບກ່ຽວກັບ ຄ່າທຳນຽມບໍລິການຂອງກຸ່ມບ້ານ, ລາຄາປີ້ ແລະ ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ. ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກຸ່ມບ້ານສ້າງຕັ້ງ ເງິນຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ສຳລັບການບໍລິການ ນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຄ່າພັກເຊົ່າຕາມເຮືອນປະຊາຊົນ, ຄ່າບໍລິິການຜູ້ນຳທ່ຽວ ແລະ ຄ່າບໍລິການເຊົ່າເຮືອ. ລາຍຮັບແມ່ນຂື້ນກັບກຸ່ມບໍລິການ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນ 30,000 ກີບ ສຳລັບຄ່າປີ້ເຂົ້າທ່ຽວຊົມ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່. ຈຳນວນວັນເຂົ້າທ່ຽວຊົມ ປ່າສະຫງວນສູງສຸດແມ່ນ 4 ວັນ. ຜົນປະໂຫຍດຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ແບ່ງປັນລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານຈະໄດ້ຮັບ 30% ຈາກລາຍຮັບທັງໝົດ. ກອງທຶນຈະໄດ້ນຳໃຊ້ສຳລັບວຽກງານ ພັດທະນາບ້ານ ທ່ານ ປັນຍາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: "ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ໃນການເຊື່ອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ເຂົ້າກັບການອະນຸລັກ. ເພື່ອນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະມາທ່ຽວຊົມທຳມະຊາດ ພວກເຮົາອີງໃສ່ ການອະນຸລັກທີ່ດີ ເພື່ອບັນລຸຜົນສຳເລັດ ໃນການທ່ອງທ່ຽວ"

30,000 ກີບເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານດີຂື້ນລະບົບການຂາຍປີ້ ເຂົ້າທ່ຽວຊົມປ່າສະຫງວນ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທຳອິດໄປສູ່ ການສ້າງລະບົບກອງທຶນແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ແກ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່. ທ່ານ ທອງສຸກ ຮອງຫົວໜ້າເລຂາພັກ ເມືອງບົວລະພາເວົ້າວ່າ: "ນີ້ແມ່ນລະບົບທີ່ດີ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງສະໜັບສະໜູນໂດຍ ຫ້ອງການປົກຄອງ ເມືອງບົວລະພາ. ມັນເຮັດໃຫ້ເປັນກົນໄກ ການປະສານງານຊັດເຈນ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ: ລະບົບການຂາຍປີ້ນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຊາວບ້ານ ພ້ອມການສົ່ງເສີມທີ່ດີ ໃນການປັບປຸງການບໍລິການຂອງພວກເຂົາ"  ເຖິງແມ່ນວ່າ ລາຍຮັບຈະຕໍ່າໃນຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນເຊັ່ນ ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ຍັງບໍ່ທັນຫຼາຍ ( 485 ຄົນໃນປີ 2014), ລະບົບການຂາຍປີນີ້ ຈະເປັນໃຫ້ລາຍຮັບແບບຍືນຍົງ ແກ່ຊາວບ້ານ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໃນການຈັດການໄລຍະຍາວ. ອີກຢ່າງຍັງສ້າງຮູບແບບ ຂອງການແບບການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງຊາວບ້ານ ກັບ ລັດຖະບານ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຍືນຍົງ.


ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ລາຍລະອຽດໂຄງການຫີນໜາມໜໍ່
http://www.giz.de/en/worldwide/17453.html

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org