ຂ່າວສານ

ການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ທ່າແຮ່ງຂອງໝາກຕາວທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ


ໂດຍ: ທ່ານ ວັນໄວ ຈິດປະເສີດ

ໂຄງການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ສະໜັບສະໜູນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນການສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຈາກນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ ຂອງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ລາຍຮັບຈະໃຫ້ສ້າງແຮງຈູງໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນວຽກງານອະນຸລັກທຳມະຊາດ.

The potential of Maktao sugar palm

The potential of Maktao sugar palmThe potential of Maktao sugar palm

ຕົ້ນໝາກຕາວໃຫ່ຍເຕັມທີ່ໃຫ້ໝາກ ເຊິ່ງແຕ່ລະໝາກປະກອບມີ 3 ໃນ. ໃນຂອງໝາກຕາວເປັນສິນຄ້າທີ່ຂາຍໄດ້.

ຕົ້ນໝາກຕາວ ເປັນພືດຕົວຢ່າງທີ່ດີຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ. ໝາກຕາວ ເປັນສ່ວນປະສົມອາຫານ ທີ່ນິຍົມກັນ ໃນເລື່ອງຂອງຄວາມຫວານ ແລະ ອາຫານຫວ່າງ ໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນໝາກຕາວ ປະມານ 1,000 ໂຕນ/ປີ ສູ່ປະເທດໄທ. ໝາກຕາວໃຊ້ເວລາຈົນຮອດອາຍຸ 16 ປີ ກ່ອນຈະເລີ່ມອອກດອກໃຫ້ໝາກ. ໃນເມື່ອຕົ້ນໝາກຕາວໃຫ້ໝາກ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ມັນກໍ່ຈະຕາຍພາຍໃນ 1-2 ປີ. ການຮັກສາຕົ້ນ ໝາກຕາວນ້ອຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອເປັນການທົດແທນຕົ້ນໝາກຕາວທີ່ແກ່ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການ ຜະລິດຕະພັນໝາກຕາວ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ຕົ້ນໝາກຕາວ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຢູ່ຕາມສາຍແດນພູ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເປັນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ໝາກຕາວຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເກັບກ່ຽວຂາຍເປັນສິນຄ້າ. ການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງ ຂອງການເກັບກ່ຽວໝາກຕາວ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດ ຊັບພະຍາກອນໝາກຕາວໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຊາວບ້ານເຈັດທ່ານ ທີ່ມາຈາກແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຊິ່ງເປັນຊ່ຽວຊານໃນການຜະລິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໝາກຕາວ.

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນ ຊັບພະຍາກອນໝາກຕາວ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເກັບກ່ຽວ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງວ່າຂອບເຂດ ບໍລິເວນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ແມ່ນເໝາະສົມໃນການຜະລິດ ແລະ ການເກັບກ່ຽວໝາກຕາວແບບຍືນຍົງ ພ້ອມກັບເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.  ໃນປະຈຸບັນທ່າແຮງຂອງຕົ້ນໝາກຕາວ ທີ່ຈະໃຫ້ໝາກຄາດຄະເນປະມານ 508 ໂຕນ ໃນປີ 2015. ການແຈກຢາຍຕາມປະເພດອາຍຸຂອງຕົ້ນໝາກຕາວ ແມ່ນເທົ່າທຽມກັນ ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈຳນວນຕົ້ນໝາກຕາວ ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນທີ່ສຸກແລ້ວ ແລະ ຕາຍໃນແຕ່ລະປີຈະທົດແທນ ໂດຍຈຳນວນຕົ້ນໝາກຕາວນ້ອຍທີ່ເທົ່າກັນ. ແຕ່ວ່າຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງຕົ້ນໝາກຕາວຄາດຄະເນໃນອາຍຸລະຫວ່າງ 7 ແລະ 15 ປີ ໜ້ອຍກ່ວາຕົ້ນໝາກທີ່ນອ້ຍຫຼາຍ ແລະ ແກ່ຫຼາຍ. ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ສາມປີ ໃນຕໍ່ໜ້າ ອາດຈະມີການຫຼຸດລົງ ຂອງຈຳນວນຕົ້ນໝາກຕາວ ທີ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້. ແຕ່ວ່າ ຈຳນວນຕົ້ນໝາກຈະກັບຄືນ ສູ່ະພາບເດີມພາຍໃນ ສິບປີ ໃນເມື່ອຕົ້ນໝາກຕາວມີອາຍຸ 10-12 ປີຈະເລີມໃຫ້ໝາກ.

ໝາກຕາວ ເປັນຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ໃນທ້ອງຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ຄືກັນກັບປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນໝາກຕາວ ມີທ່າແຮງດ້ານລາຍຮັບສູງ.

ລະດູການເກັບກ່ຽວໝາກຕາວ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ເດືອນ ມີນາ. ແຕ່ລະຄອບຄົວສາມາດເຮັດວຽກໃນຊ່ວງນີ້ ແລະ ເກັບກ່ຽວປະມານ 2070 ກິໂລ. ຄິດໄລ່ເປັນລາຍຮັບປະມານ ຫົກລ້ານໜຶ່ງແສນກີບ (610 ຢູໂຣ). ລາຍຮັບຈາກການເກັບກ່ຽວ ໝາກຕາວປຽບທຽບກັບລາຍຮັບໃນການສຳຫຼວດໃນເບື່ອງຕົ້ນ ຂອງສາມບ້ານບໍລິເວນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໃນປີ 2013 ລາຍຮັບ 0.34 ລ້ານກີບໃນບ້ານ ນ້ຳຈະຫຼາ ຫາ 10 ລ້ານກີບຕໍ່ລາຍຮັບປະຈຳປີ/ຄອບຄົວ ໃນບ້ານ ຫຍ້າແວດ. ດັ່ງນັ້ນ, ລາຍຮັບເພີ່ມຈຳນວນ 6.1 ລ້ານກີບຈະເພີ່ມລາຍຮັບເງິນສົດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

ບັນຫາທີ່ຍັງທ້າທ້າຍ ແມ່ນການຂໍ້ການຕົກລົງເຫັນດີ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນເມືອງ ອອກໂກຕ້າອະນຸຍາດ ໃນການຄ້າໝາກຕາວ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວບ້ານຊອກຫາພໍ່ຄ້າ ຜູ້ທີ່ຈະມາລົງທຶນໃນ ການຈັດການໃນການຂົ່ນສົ່ງ ແລະ ຊື້ຜະລິດຕະພັນໝາກຕາວ. ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນການ ທາງໂຄງການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ໃນເຂດຫີນໜາມໜໍ່ ຈະຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍໂກຕ້າ ແລະ ການສຳຫຼວດຕ້ອງໂສ້ຄຸ່ນຄ່າ ເພື່ອກຳນົດທ່າແຮງຂອງຜູ້ຊື້. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ຈະໄດ້ຊ່ວຍສາມຊຸມຊົນ ໃນການກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການເກັບກ່ຽວໝາກຕາວແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ລາຍລະອຽດໂຄງການຢູ່ໃນເວບໄຊ
http://www.giz.de/en/worldwide/17453.html

ໂຄສະນາໃນເວບໄຊຂອງ GIZ ປະຈຳລາວກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ
http://www.giz.de/en/worldwide/26758.html

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org