ຂ່າວສານ

ການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ການຕົກລົງເຫັນດີທາງການລະຫ່ວາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກັບ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນບ້ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ


ໂດຍ: ດຣ. ມີຣຽມ ເດ ກູນິງ

ໃນທ້າຍເດືອນ ກັນຍາ, ທາງໂຄງການອະນ ລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນເຂດປ່າສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ອົງການ GIZ ປະຈຳລາວ ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງໄດ້ປະເມີນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບວິທີການຄຸ້ມຄອງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ເພື່ອຮອງຮັບເອົາຂໍ້ຕົກລົງວ່າ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເປັນທາງການ.

ການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ວິທີການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນວິທີການແບບໃໝ່ ໃນປະເທດລາວ. ແຕ່ລະບ້ານໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມເຊິ່ງມີສິດ ອຳນາດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໂດຍອີງຕາມແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ. ຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງ ໃນລະດັບບ້ານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ທາງດ້ານການເມືອງ. ແຕ່ວ່າ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍລັດຖະບານລາວ ແລະ ເຈັ້າໜ້າທີ່ປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກັບພວກເຂົາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ພຶດສະພາ ແລະ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2014 ທາງຊຸມຊົນ ແລະ ການເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກຄອງເມືອງ ໄດ້ຮ່ວມກັນຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນ ເພື່ອທີ່ຈະເອກະພາບກັນ ໃນການສ້າງຂໍ້ຕົກລົງ.

ການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ ໄດ້ເອກະພາບຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງວ່າ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍອີງຕາມທ່ານເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄຳມ່ວນເວົ້າວ່າ ມັນເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າເມືອງ ທີ່ຈະລົງນາມເຊັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເມືອງບົວລະພາ ເປັນເມືອງທົດລອງຂອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນເມືອງ ສາມສ້າງ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຈະຕ້ອງໄດ້ມອບອຳນາດໃຫ້ກັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານ ບົວຜັນ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຕາງໜ້າໃຫ້ກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ກ່າວ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວ່າ: ຕົວແບບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນການທົດລອງຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ ຖ້າຜົນໄດ້ຮັບດີ ເປັນໄປໄດ້ຢາກຂະຫຍາຍ ໄປສູ່ເຂດອື່ນໆ ໃນປະເທດລາວ.

ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂ່າວດີ ຂອງການອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່. ທາງໂຄງການ ProCEEd ຂອງ ອົງການ GIZ ໄດ້ແນ່ໃສ່ການສຶກສາກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍການດຳເນີນການສຳພາດ ທາງວິທະຍຸກັບບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. ໂຄງການຫີນໜາມໜໍ່ກໍ່ຍັງໄດ້ສຳພາດຊາວບ້ານ ເພື່ອບັນທຶກເອົາຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຜະລິດສື່ທາງວິທະຍຸ ແລະ ພາບລວມຂອງບັນດາ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບການດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈະໄດ້ສະຫຼຸບໃນໄວໆນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ລາຍລະອຽດໂຄງການປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່
http://www.giz.de/en/worldwide/17453.html
ໂຄສະນາກ່ຽວກັບໂຄງການຫີນໜາມໜໍ່ (tab 'natural resources & climate change')
http://www.giz.de/en/worldwide/26758.html

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org