ຂ່າວສານ

ທີມງານຫີນໜາມໜໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຈູມລາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2015:

ທີມງານອາສາສະໝັກຂອງລັດຖະບານ 4 ທ່ານ ຈາກເມືອງ ບົວລະພາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຫົວຂໍ້ ການນຳໃຊ້ລະບົບຈູມລາ ເພື່ອອັບເດດ ແລະ ດູແລຮັກສາເວັບໄຊທ໌ ຫີນໜາມໜໍ່.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ທີມງານທີ່ປະກອບມີອາສາສະໝັກຂອງລັດທັງ 4 ທ່ານ ຈາກຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກບໍລິສັດອິນສະໄໝ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ການຄວບຄຸມລະບົບຮູບແບບເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງຈູມລາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເນື່ອງຈາກເວັບໄຊທ໌ຫີນໜາມໜໍ່ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ງານພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລະບົບດັ່ງກ່າວ ໂດຍພາກສ່ວນພາຍນອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການອັບເດດ ແລະ ຄວບຄຸມຢ່າງຖືກຕ້ອງ. “ທາງໂຄງການ ຈີໄອແຊັດແມ່ນເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການໃຫ້ພາກສ່ວນພະນັກງານລັດທີ່ມີເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເສີມສ້າງທັກສະຈົນສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການດູແລເວັບໄຊທ໌ດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ.” ທ່ານ ໂທມັດ ວິເດິນມັນ, ນັກຊ່ຽວຊານການພັດທະນາຈາກໂຄງການຈີໄອແຊັດ ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ໂຄງການຫີນໜາມໜໍ່ ອະທິບາຍ.
HNN team during JOOMLA training at INSMAI office in Vientiane
ເຖິງແມ້ວ່າ ລະບົບການຄວບຄຸມຈູມລາຈະຕອບສະໜອງທາງດ້ານເຄື່ອງມື, ການເຮັດວຽກ ແລະ ການປະຕິບັດງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແຕ່ມີພຽງບາງສ່ວນທີ່ສຳຄັນເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນຕົວຈິງແຕ່ລະວັນ ກໍຄືການລົງຂ່າວ, ຮູບພາບ, ການປ່ຽນແປງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເນື້ອຫາ ຫຼື ການປັບປຸງແກ້ໄຂແຜນທີ່ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນການຝຶກອົບຮົມ ທັງໃນພາກທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງພາຍໃນ 1,5 ວັນ. ເຊິ່ງພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການຈີໄອແຊັດ ໄດ້ມີຄາດຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າທີມງານເຂດປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ຈະສາມາດຄວບຄຸມລະບົບເວັບໄຊທ໌ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ.

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org