ຂ່າວສານ

ໜ່ວຍງານປູກຈິດສຳນຶກຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່ ສະໜັບສະໜູນການດໍາເນີນກິດຈະກຳໂຄງການ ໂພຣຊີດ໌ ຢູ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ


ໂດຍ ນ. ນິດຕະຍາ ວົງສິດ

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 22 ເຖິງ ວັນທີ 27 ເດືອນພະຈິກ, ໜ່ວງງານປູກຈິດສຳນຶກຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການ ຈີໄອເຊັດ໌ ສົ່ງເສີມການເດີນສາຍປະຕິບັດກິດຈະກຳລົດເມຂອງໂຄງການໂພຣຊີດ໌ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ. ກິດຈະກຳໍກ່ຽວກັບການສຶກສາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຖຶກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຫຼາຍບ້ານອ້ອມຂ້າງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາມໜໍ່ ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ.
ພາຍຫຼັງຂັ້ນຕອນການກະກຽມງານຮ່ວມກັນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທິມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານການສຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຢູ່ 3 ເຂດບ້ານຂອງເຂດຫິນໜາມໜໍ່, ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ທິມ, ທິມງານເຂດບ້ານຄະຍຸ-ສະອາງ, ບ້ານດຸ, ແລະ ບ້ານໜອງປີງ ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງປີນີ້. ໄດ້ສະໜອງຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທ້ອງຖິ້ນ ເຊິ່ງແມ່ນຈຸດປະສົ່ງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ. ຂໍຂອບໃຈສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກະຕືລືລົ້ນຂອງຊາວບ້ານ ຂໍຄວາມອັນສຳຄັນ ສາມາດຖືກສົ່ງຜ່ານໃນວິທີການທີ່ຕະຫຼົກ ແລະ ມ່ວນຊື່ນທີ່ສຸດ.



ໂຄງການສຳລັບແຕ່ລະບ້ານຕາມປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກຫຼັກ. ໃນລະຫວ່າງຕອນເຊົ້າ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວບ້ານຜູ້ໃຫຍ່, ໃນຕອນບ່າຍ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ພາກແລງ ແມ່ນຊາວບ້ານທັງໝົດມາຮ່ວມກັນອີກເທື່ອໜື່ງ. ຮ້ອງເພງ, ຫຼິ້ນເກມ ເພື່ອທີ່ຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ ແລະ ບັນຫາຂອງການອະນຸລັກ ແມ່ນໄດ້ຖືກຍອມຮັບເປັນຢ່າງດີ. ໂດຍສະເພາະ ພາກຄ່ຳ ກ່ຽວກັບລະຄອນ ແລະ ການສະແດງລະຄອນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໝົດທຸກຄົນຍິ້ມຫົວ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ. ນີ້ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມປະທັບໃຈ ຈາກຈຳນວນຫຼາຍຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ 180 ຄົນ ແລະ ເຖິງ 300 ຄົນ ບ້ານ ຕໍ່ ບ້ານ. ຂໍຂອບໃຈກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ ຈີໄອເຊັດ໌ ລາວ. ກິດຈະກຳລັກສະນະນີ້ ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ຢູ່ທີ່ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫິນໜາາໜໍ່.

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org