ຂ່າວສານ

ການປູກຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໄວໜຸ່ມ

ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບ "ການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ"

ໂດຍ: ວິຣິຍະ ວິລະວົງສາ

ການຕີຄວາມ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຜ່ານງານສິລະປະເປັນວິທີການມ່ວນຊື່ນໜຶ່ງສຳລັບນັກຮຽນ ເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ, ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ພູມີທັດຕ່າງໆ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບພາບຄວາມສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ຜ່ານມຸມມອງສາຍຕາຂອງເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນຈຶ່ງເປົ້າໝາຍຂອງກິດຈະກຳຂອງໜ່ວຍງານປູກຝັງຈຸດສຳນຶກໂຄງການຫີນໜາມໜໍ່ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນໃນປັດຈຸບັນ. ເພາະສະນັ້ນ, ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບສຳລັບນັກຮຽນຂອງສອງໂຮງຮຽນໃນເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ຫາ 27 ເດືອນພຶດສະພາ.

 

ໃນມື້ທຳອິດ, ໜ່ວຍງານປູກຝັງຈິດສຳນຶກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບຂຶ້ນທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານຂະຍຸ-ສະອາງ. ເຊິ່ງທຳອິດ, ທີມງານໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈາກຊັ້ນ ປໍ 1 ເຖິງຊັ້ນ ປໍ 5 ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໂດຍຜ່ານການບັນລະຍາຍໂດຍຫຍໍ້ປະກອບກັບການເຮັດກິດຈະກຳຖາມ-ຕອບ ເຊັ່ນວ່າ: ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນປະໂຫຍດຈາກການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ? ແລະ ດ້ວຍເຫດຜົນອັນໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງອະນຸລັກມັນ? ນອກຈາກນີ້, ທີມງານຍັງໄດ້ອະທິບາຍກົດລະບຽບສຳລັບການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນອີກດ້ວຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນັກຮຽນກໍໄດ້ໃຊ້ເວລາຢ່າງພຽງພໍໃນການຄິດຫົວຂໍ້ ແລ້ວດຳເນີນການແຕ້ມຮູບຂອງຕົນໂດຍການນຳໃຊ້ສີທຽນ ແລະ ສີໄມ້ ທີ່ໄດ້ຈັດກຽມໄວ້ໃຫ້. ເມື່ອພວກເຂົາສຳເລັດການແຕ້ມຮູບ ນັກຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງກໍຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ແຕ່ງຄຳຂວັນກ່ຽວກັບການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໂດຍການຂຽນໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍແລ້ວຕິດໃສ່ຝາຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາເອງ.

ໃນມື້ທີ່ສອງ, ທີມງານປູກຝັງຈິດສຳນຶກໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບຂຶ້ນອີກຄັ້ງທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນບ້ານດູ ເຊິ່ງໄດ້ມີການນຳສະເໜີ ແລະ ອະທິບາຍລາຍອະອຽດເຊັ່ນດຽວກັນກັບວັນທຳອິດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນ ມໍ 1 ຫາ ຊັ້ນ ມໍ 3 ສ່ວນການດຳເນີນການແຕ້ມຮູບກ່ຽວກັບແນວຄິດການຮັບຮູ້ຂອງນັກຮຽນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າກໍຍັງຄົງເໝືອນເດີມເຊັ່ນກັນ.

ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບກ່ຽວກັບ “ການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ” ເປັນແນວທາງການກິດຈະກຳໃໝ່ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄິດຄຳນຶງເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄິດກ່ອນແລ້ວແຕ້ມຮູບພາບແນວຄິດຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາອອກມາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນຂອງການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວຈະອອກມາເປັນເອກະພາບກັນຢ່າງໜ້າປະຫຼາດໃຈ ກໍຄືອີງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກຮຽນຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດແມ່ນຈະປະກອບດ້ວຍສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາເອງ. ຮູບແຕ້ມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຮູບປ່າສະຫງວນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ແລະ ສັດປ່ານາໆຊະນິດ, ແມ່ນ້ຳລຳເຊທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍສັດນ້ຳຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຍັງມີຮູບເຮືອນຊົງລາວທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທີ່ພວກນັກຮຽນຄິດເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຖືກອະນຸລັກຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ.

ໂດຍທີ່ບໍ່ເຄີຍມີການໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ນັກຮຽນໄດ້ແຕ້ມສິ່ງທີ່ຖືກຮັບຮູ້ສາກົນການສະຫງວນຊີວະພາບ. ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ, ການແຕ້ມຮູບເປັນສິ່ງຢືນຢັນວ່າສຳລັບຊາວບ້ານໃນທ້ອງຖິ່ນ ຊີວະພາບແມ່ນປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບຕ່າງໆເຊື່ອມໂຍ່ງຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງແຍກບໍ່ໄດ້. ທັງເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ ການຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງດິນກະສິກຳ ແລະ ດິນເຂດປ່າສະຫງວນບໍ່ມີໃນແນວຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າເລຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບນີ້ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນໃນການຈຳແນກປະເພດຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ເຫັນ ແລະ ພ້ອມທັງປະສົບການທາງບວກກັບໃຫ້ພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີບາງຄວາມທ້າທາຍ ທີ່ວ່ານັກຮຽນບໍ່ໄດ້ຮູ້ຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຈຳແນກລັກສະນະຄວາມແຕກຕ່າງໃນເຂດປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່. ສ່ວນສິ່ງທີ່ຖືວ່າຈະເປັນບົ່ງບອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຊະນິດພັນທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ປະເພດແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ ກໍຍາກທີ່ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຮູບແຕ້ມຂອງນັກຮຽນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິລະປະການແຕ້ມຮູບສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນການນຳສະເໜີຂະບວນການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຮັບຮູ້ແທ້ຈິງຂອງນັກຮຽນ. ພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສັງເກດທີ່ດີຂຶ້ນ, ການຕັ້ງຄຳຖາມ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຄວາມສົງໄສຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະ ຈິນຕະນາການໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຂຶ້ນ ແລະ ຍັງໄດ້ຖືກເນັ້ນຕື່ມອີກລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນ ໂດຍນັກຮຽນເຈົ້າຂອງຜົນງານທີ່ຖືກຄັດເລືອກໄດ້ຖືກເຊີນອອກມານຳສະເໜີອະທິບາຍຜົນງານຂອງຕົນ ແລະ ເລົ່າເລື່ອງສັ້ນທີ່ມີເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບພາບຂອງພວກເຂົາ.

ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ແມ່ນມີການວາງແຜນທີ່ຈະສັງລວມເອົາຮູບແຕ້ມບາງສ່ວນ ແລະ ເລື່ອງທີ່ຖືກເລົ່າໂດຍນັກຮຽນເອງມາສ້າງປຶ້ມລວມເລື່ອງສັ້ນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃຫ້ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມບັນເທີງແກ່ຊາວບ້ານອ້ອມຮອບເຂດປ່າສະຫວງນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່.

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org