ຂ່າວສານ

ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ສຳລັບຊາວບ້ານ ແລະ ລະບົບນິເວດໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່

5,000 ລູກປາຖືກປ່ອຍລົງສູ່ເຂດອະນຸລັກປາ ໃນບ້ານສະອາງ ເມືອງບົວລະພາ

ໂດຍ ວິຣິຍະ ວິລະວົງສາ

ໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້, ໜ່ວຍງານປູກຈິດສໍານຶກຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ (HNN NPA) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສະເລີມສະຫຼອງວັນປ່ອຍປ່າ ແລະ ສັດນ້ຳປ່າແຫ່ງຊາດທີ່ ບ້ານ ສະອາງ, ເມືອງ ບົວລະພາ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າປະຈໍາປີຂອງລາວໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ຂອງທຸກໆປີ. ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວໃນປີນີ້, ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ມີການປ່ອຍລູກປາລົງສູ່ຫ້ວຍ, ໜອງ ແລະ ແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈໃນການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດນ້ຳ ແລະ ສັດບົກ.

ການສຶກສາໃນຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ອ້ອມຮອບເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ແມ່ນອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນປາ ເນື່ອງຈາກວ່າປາມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບປະຊາຊົນໃນເລື່ອງການຮັບສານອາຫານທີ່ສົມສ່ວນ ແລະ ຍັງເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຫຼັກຂອງໂປຕີນ. ປາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບນິເວດທີ່ມີການປັບຕົວເປັນຢ່າງດີຕໍ່ກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດພັນປາໃນເຂດພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ ກໍຖືໄດ້ວ່າຢູ່ໃນລະດັບສູງ. ເຂດອະນຸລັກປາໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ ຈີໄອແຊັດ ເຊິ່ງມີບົດບາດຄວາມສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການອະນຸລັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນານາພັນ. ດັ່ງນັ້ນ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປ່ອຍປາໃນຄັ້ງນີ້ຈຶ່ງໄດ້ລວມມີບົດຮຽນໃຫ້ການສຶກສາກ່ຽວກັບປາ, ບົດບາດຂອງປາໃນລະບົບນິເວດ, ວິທີການຫາປາ ແລະ ສັດປ່າທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ, ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ.

ຈຸດພິເສດຂອງກິດຈະກໍາໃນຄັ້ງນີ້ ກໍຄືການເຊີນປະຊາຊົນໃຫ້ລົງໄປຍັງແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ປ່ອຍລຸກປາປາກລົງສູ່ແມ່ນ້ຳ ທັງໝົດ 5,000 ໂຕ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການຫີນໜາມໜໍ່.

ທີມງານປູກຝັງຈິດສຳນຶກ ໂຄງການຫີນໜາມໜໍ່ ມີຄວາມຍິນດີເຊີນຊວນໃຫ້ຊາວບ້ານທຸກຄົນໃນບ້ານສະອາງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສະເຫຼີມສະຫຼອງພິທີດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວກິດຈະກຳຈະເໜັ້ນໃສ່ປະຕິບັດກັບເດັກນ້ອຍເປັນຫຼັກ. ຫຼັງຈາກທີ່ປ່ອຍລູກປາລົງສູ່ແມ່ນ້ຳແລ້ວ ທີມງານໂຄສະນາກໍໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສຶກສານອກລະບົບແກ່ເດັກນ້ອຍ ໂດຍໄດ້ມີການອະທິບາຍນຳສະເໜີ ແລະ ຮູບພາບກ່ຽວກັບປ່າ ແລະ ສັດກຸ່ມອື່ນໆ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສະທ້ອນກັບກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງລັກສະນະຮູບຮ່າງຂອງປາ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງປາຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ລວມທັງລະບົບນິເວດອ້ອມຮອບເປັນຫົວຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໄດ້ຍົກຂຶ້ນມານຳສະເໜີ. ການປະກວດຮູບແຕ້ມຂອງສາຍພັນປາທ້ອງຖິ່ນເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນເຍົາວະຊົນເດັກນ້ອຍເອງ ແລະຍັງ ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ກິດຈະກຳທັງໝົດຍັງແມ່ນມີກຸ່ມຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມທັງສະແດງຄວາມສົນໃຈບໍ່ໜ້ອຍໄປກວ່າເດັກນ້ອຍເລີຍ.

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປ່ອຍປາທີ່ບ້ານສະອາງ ໄດ້ກະຕຸກຊຸຍູ້ໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມຮູ້ໃນດ້ານໜຶ່ງໆ ແລະ ມີການຄຳນຶງ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການອະນຸລັກໃນດ້ານອື່ນໆຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນບໍລິບົດຂອງຊາວຊົນນະບົດ ໃນ ສປປ ລາວ  ໃນການອະນຸລັກປາ ແລະ ເຂດອະນຸລັກປາ ໄດ້ຮັບການພິສູດເຖິງການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍບໍ່ວ່າຈະເປັນຊາວບ້ານ ແລະ ລະບົບນິເວດ ກໍຄືຜົນກະທົບທາງບວກທີ່ມັກຈະສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຈາກການປຽບທຽບໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ. ໃນຈຸດນີ້ມັນຈຶ່ງເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍໃນການລໍຖ້າເບິ່ງຜົນໄດ້ຮັບຂອງກິດຈະກຳອື່ນທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ກໍຄືການຮ່ວມມືກັບ ກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກໃນລາວ (WWF Laos) ໃນການແທັກ ປາ ຈາກເຂດອະນຸລັກປາໃນພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ແລະ ການຕິດຕາມຜົນການສຳຫຼວດປາຄັ້ງທຳອິດໃນໄວໆນີ້.

 

 

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org