ຂ່າວສານ

ຊາວບ້ານຮຽນຮູ້ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ໂດຍ ນິດຕະຍາ ວົງສິດ ແລະ ວິຣິຍະ ວິລະວົງສາ

ໃນວັນທີ 23 ຫາ 26 ເດືອນສິງຫາ 2016, ທີມງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໄດ້ດຳເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ທີ່ເຂດບ້ານດຸ ປະກອບດ້ວຍ 6 ບ້ານຄື: ບ້ານໜອງບົວ, ບ້ານໜອງໂນ, ບ້ານ ໜອງແສງ, ບ້ານດຸ, ບ້ານວັງມະເນີ ແລະ ບ້ານທົ່ງຊຳ.

ປຶ້ມກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ຈັດພິມອອກ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການອະທິບາຍ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຊາວບ້ານທີ່ເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໂດຍການນຳພາຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ (ພຊສ) ໃນຊ່ວງໄລຍະການຈັດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ ໃນທ້າຍປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ. ສະນັ້ນ ການຝຶກອົບການເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບໃນຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດວັດແທກຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊາວບ້ານກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆໃນປຶ້ມກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໜ້າ ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກກໍຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາເຄື່ອງມືວິຊາການສຳລັບການເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບເນື້ອຫາຂອງກົດລະບຽບ ຜ່ານການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືການມີສ່ວນຮ່ວມ(ເຊັ່ນວ່າ: ການສົນທະນາ, ການນຳສະເໜີ ແລະ ການສະແດງລະຄອນ) ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈສ່ວນທີ່ເປັນສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍລາດຕະເວນ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳນີ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດລະບຸເອົາບັດດາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ ສ້າງແຜນວຽກເພື່ອເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບສູ່ກຸ່ມບ້ານອື່ນໆຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ພະນັກງານລັດ 5 ທ່ານ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ພຊສ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ (ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍລາດຕະເວນ) ແລະ ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງບົວລະພາ 1 ທ່ານ ແລະ ຍັງມີທີ່ປຶກສາຈາກໂຄງການ ຈີໄອແຊັດ ກິດຈະກໍານີ້ຖືວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີພະລະໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຢ່າງຊັດເຈນພາຍໃນກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາປຶກສາຫາລືພາຍໃນກຸ່ມທັງໝົດດຳເນີນໄປຢ່າງມີຊີວິດຊີວ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ດີ.

ກິດຈະກຳນີ້ໄດ້ດໍາເນີນພາຍໃນ 6 ບ້ານ ແຕ່ລະບ້ານໃຊ້ເວລາເຄິ່ງມື້ ເຊິ່ງລວມມີຊາວບ້ານເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 275 ຄົນ ເປັນຍິງ 81 ຄົນ. ໂດຍລວມແລ້ວ ການປະຕິບັດກິດຈະກຳແຕ່ລະຄັ້ງ ແມ່ນໄດ້ມີການກ່າວເປີດດ້ວຍແນະນຳຕົວຂອງທີມງານ ແລະ ການໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນຈາກຕົວແທນຂອງທີມງານເພື່ອກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນເນື້ອໃນ ແລະ ກ່ຽວພັນກັບການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ ຈີໄອແຊັດຫີນໜາມໜໍ່ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການອະນຸລັກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່. ທ່ານ ທະນູສອນ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ ພຊສ ແຂວງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຂດປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜໍ່ບໍ່ແມ່ນຊັບສິນຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ຫຼື ຂອງຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ແຕ່ມັນເປັນຂອງທຸກໆຄົນ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮ່ວມກັນປົກປັກຮັກສາເຂດປ່າສະຫງວນນີ້ໄວ້ດ້ວຍການນຳໃຊ້ແບບຍືນຍົງ ເພື່ອຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໆໄປ.” ເປົ້າໝາຍກໍ່ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວບ້ານມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນເຈົ້າການຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານປົກປັກຮັກສາເຂດປາສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.

ລະຫວ່າງການເຮັດກິດຈະກໍານີ້ ທາງທີມງານສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ ຊາວບ້ານເກືອບທັງໝົດແມ່ນບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຮູ້ເນື້ອໃນກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຕ່າງໆ ກໍຄືບໍ່ຮູ້ວ່າຈະລາຍງານຂ່າວສານຕ່າງໆໃຫ້ໃຜ ແລະ ລາຍງານແນວໃດ ຕົວຢ່າງ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຜິດກົດຫຼາຍຕ່າງໆໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ການລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ສຸດທ້າຍ ຊາວບ້ານທີ່ບໍ່ຮູ້ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ ໃນເລີ່ມຕົ້ນ ກໍສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ສິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບການປົກປັກຮັກສາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່. ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວເຫັນໄດ້ຊັດເຈນລະຫວ່າງການດຳເນີນກິດຈະກຳໂດຍທີ່ຊາວບ້ານໄດ້ໃຫ້ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນທັງໃນການຕັ້ງຄຳຖາມ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕອບກັບ. ກິດຈະກຳນີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີອັນໜຶ່ງໃນການສືບຕໍ່ກິດຈະກຳໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນເຂດບ້ານອື່ນໆຕໍ່ໄປ.

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org