ຂ່າວສານ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ກາຍເປັນບ່ອນທີ່ນ່າເບິ່ງຂື້ນຫຼາຍ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ເຄື່ອງໝາຍໃໝ່ຊ່ວຍໃນການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ກັບຊຸ່ມຊົນ


ໂດຍ: ທ່ານ ໂທມັສ ວາຍເດເມັນ

ໃນທີ່ສຸດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ກໍ່ກາຍເປັນບ່ອນທີ່ໜ້າເບິ່ງຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນ ຫຼັງຈາກການປຶກສາຫາລືກັນ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາກ່ຽວກັບ ໂລ້ໂກ້ທາງການ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ກໍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ. ໃນປະຈຸບັນໂລ້ໂກ້ໃໝ່ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

ທາງໂຄງການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແບບຍືນຍົງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ເລີ່ມຕົ້ນໃນການສ້າງໂລ້ໂກ ໃຫ້ກັບປ່າສະຫງວນ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ ແຕ່ວ່າຈະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ. ປະຈຸບັນທາງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະສ້າງ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນໂຄງການ ປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໃບປິວໂຄສະນາ ແລະ ປ້າຍໂຄສະນາກ່ຽວກັບ ການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ, ແຜ່ນປ້າຍຕ່າງໆ, ເຄື່ອງແບບເຈົ້າໜ້າທີ່ ປ່າສະຫງວນ, ປີ້ເຂົ້າຊົມປ່າສະຫງວນ ແລະ ເວັບໄຊທ໌. ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຕ້ອງກໂລ້ໂກ ໃຫ້ກັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ຈຶ່ງກາຍເປັນວຽກງານ ທີ່ຕ້ອງເລັ່ງດ່ວນ.

ໂລ້ໂກຕ້ອງເປັນຕົວແທນ, ຈື່ຈໍາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຮັບຮອງ ຈາກບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກຝ່າຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພະນັກງານລັດ ແລະ ໄດ້ປະກາດການປະກວດແຂ່ງຂັນອອກແບບໂລ້ໂກ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນ ການຊອກຫາໂລ້ໂກ ທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ກັບ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ສຳເລັດໄວຂື້ນ. ເລີ່ມແຕ່ທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ ຈົນຮອດເດືອນ ສິງຫາ ທາງພະນັກງານຈາກ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງບົວລະພາ ສົ່ງແນວຄວາມຄິດທີ່ສ້າງສັນ ໃນການອອກແບບໂລ້ໂກ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່. ທາງຄະນະກໍາມະການ ປະກອບມີ ນັກອອກແບບມືອາຊີບ ຈາກກໍາແພງນະຄອນວຽງຈັນ, ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການ GIZ ໄດ້ປະເມີນຜົນງານ ທີ່ໄດ້ສົ່ງເຂົ້າມາປະກວດ. ເຊິ່ງໄດ້ມີຜົນງານການປະກວດ 3 ທ່ານ ໄດ້ສົ່ງເຂົ້າປະກວດ ໃຫ້ກັບນັກອອກແບບມີອາຊີບ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຈະແກ້ໄຂ, ປັບປຸງໃຫ້ງາມຂື້ນ ແລະ ການປ່ຽນແປງເປັນດີຈີທັສ ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ຂອງການອອກແບບໂລ້ໂກ. ໃນປະຈຸບັນໂລ້ໂກໃໝ່ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄຸ່ນຄ່າ ໃນການຈື່ຈຳປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂື້ນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:
ລາຍອະອຽດຂອງໂຄງການຫີນໜາມໜໍ່
http://www.giz.de/en/worldwide/17453.html

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ຫິນໜາມໜໍ່

VIDEOS

ຂ່າວລ່າສຸດ


ຕິດຕໍ່: ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຖະໜົນ: ອານຸວົງ, ບ້ານ: ເຫຼົ່າໂພໄຊ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ, ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ
ໂທ/ແຟັກ: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org