News

ການເຂົ້າຮ່ວມການແບ່ງເຂດ ແລະ ການແຕ້ມແຜ່ນວາດເຂດແດນໃນເຂດຫິນໜາມໜໍ່.

ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ຊາວບ້ານ ແລະ ທິມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານພາກລັດ ໄດ້ເຮັດຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າຮ່ວມການແບ່ງເຂດສຳເລັດ ແລະ ການແຕ້ມແຜ່ນວາດເຂດແດນຊົ່ວຄາວຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່ (ເອັນພີເອ). ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການການແບ່ງເຂດນີ້, ຊາວບ້ານ ແລະ ພະນັກງານພາກລັດໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ແຜນທີ່ ແລະ ຊາວບ້ານ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ສຳລັບການແບ່ງເຂດປ່າສະຫງວນມາເປັນ 87% (76.082 ແຮັກຕາ)ຂອງເຂດປ້ອງກັນທັງໝົດ (TPZ) ແລະ13% (11.871 ແຮັກຕາ) ຂອງເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ (CUZ).

ກົດລະບຽບພື້ນຖານ ແລະ ຫຼັກເກນຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຂດແດນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ໃນຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີຂອງການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດໂດຍເຈົ້າເມືອງໆບົວລະພາ ໃນຄັ້ງວັນທີ 24 ເມສາ 2015. ເຂດຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍຊາວບ້ານ ສໍາລັບຂະບວນການຂອງການດໍາລົງຊີວິດ ອິງຕາມສິດທິອັນຊອບທຳ.ການສົນທະນາເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນໄດ້ຈຳເປັນ ເພື່ອອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມກົດລະບຽບການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ ຢ່າງລະອຽດໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນການນຳໃຊ້ແບບບໍ່ຍືນຍົງ ໂດຍຊາວບ້ານ ແລະ ບຸກຄົນພາຍນອກ.


ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າຮ່ວມການແບ່ງເຂດ, ຊາວບ້ານໄດ້ຖືກສອບຖາມ ເພື່ອພິສູດຄວາມເປັນຈິງຂອງຂອບເຂດຮອບນອກ ທີ່ໄດ້ຖືກຍອມຮັບຂອງເຂດສະຫງວນ. ພວກເຂົາສະເໜີ87.953ແຮັກຕາ ສຳລັບເຂດສະຫງວນທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 82.000 ແຮັກຕາ ຊື່ງເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ໃນປີ 1993. ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຂະໜາດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ເນື່ອງຈາກຄວາມຜິດພາດໃນການຄິດໄລ່ຂອງ 82.000 ແຮັກຕາ ໃນປີ 1993. ມີການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນຂອບເຂດຮອບນອກ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຫີນໜາມໜໍ່. ໂດຍລວມແລ້ວ, ມັນໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ເຂດສະຫງວນແມ່ນ ຍັງຄົງຄົບຖ້ວນ.

ການດຳເນີນການການແບ່ງເຂດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນນັກລາດຕະເວນບ້ານ ສຳລັບການຕິດຕາມກຳນົດເສັ້ນທາງເປັນມາດຕະຖານຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນເຂດຄວບຄຸມຂອງພວກເຂົາ. ຖານຂໍ້ມູນຊະມາຣທ໌ (SMART) ໄດ້ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງການສັງເກດການຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄັດເລືອກຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ່ມຄອງພ້ອມກັບການລາຍງານທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ການບັນຈຸຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕົວຢ່າງ: ສະນິດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ໄພຂົ້ມຂູ່.ຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນບົດບາດຂອງການເຂົ້າເຖິງການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອນຳປ່າສະຫງວນເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມກັບ 19 ປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນການຈັດການ ແລະ ການຕິດຕາມ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່. ເພາະສະນັ້ນ, ທິມງານຫີນໜາມໜໍ່ ຈື່ງໄດ້ຊອກຫາເພື່ອປັບປຸງວິທີການ, ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນມະນຸດໃນລະດັບຂັ້ນທ່ອງຖີ້ນ ເພື່ອຈັດການ ແລະ ປົກປ້ອງເຂດສະຫງວນໃນວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ທິມງານຂອງນັກລາດຕະເວນບ້ານ ແມ່ນໄດ້ຖືກຝຶກອົບຮົມ ໃນ 19 ບ້ານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ 5 ເຂດບ້ານ. ປະຈຸບັນແມ່ນ 110 ນັກລາດຕະເວນບ້ານ ຕິດຕາມ ແລະ ລາດຕະເວນເຂດສະຫງວນຢ່າງຫ່າວຫັນ ເພື່ອປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນພວກມັນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງທຳມະຊາດ.


ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວບ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດລາຍຮັບ ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ມີລາຍຮັບຈ່າຍ ສຳລັບການຕິດຕາມ, ການລາດຕະເວນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ຊື່ງປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າ ສຳລັບຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ກິດຈະກຳການສ້າງລາຍຮັບ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ມີຫຼາຍກວ່າ 50 ຫຼັງຄອບຄົວອ້ອມຮອບເຂດສະຫງວນ ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງແຜ່ນວາດຂອງເຂດຄຸ້ມຄອງທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້, ມັນແມ່ນຈຳເປັນທີ່ຊາວບ້ານຕ້ອງຊັດເຈນຂອບເຂດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາໃນການເຂົ້າເຖິງການເຂົ້າຮ່ວມ. ດັ່ງຜົນທີ່ຕາມມາ, ການສ້າງແຜ່ນວາດຂອບເຂດບ້ານ ຂອງການຄວບຄຸມ ແມ່ນຖືກເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ້ນ ແລະ ພະນັກງານເມືອງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນຂອງເຂດສະຫງວນ.


ຊາວບ້ານ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງການຈິນຕະນາການ ແລະ ການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ພາຍຫຼັງໄດ້ເຮັດການຕັດສິນໃຈ ອິງຕາມບົດລາຍງານ ແລະ ແຜ່ນທີ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຊາວບ້ານໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄວາມສົນໃຈ ໄດ້ກຳລັງຖືກເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ພາຍຫຼັງກຸ່ມທັງໝົດເຂົ້າຮ່ວມທຸກຢ່າງໄດ້ຮຽນຮູ້ເພື່ອເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງພູມີປະເທດຮ່ວມກັນ.

(ຫົວຂໍ້ ໂດຍ ເມີຣຽມ ເດ ໂກນິງ ແລະ ຣອນນີ ດອບໂບສະແຕນ)


Contact: Provincial Office of Natural Resources and Environment of Khammouane Province
Forest Resource Management Section
Anouvong Road, Laoh Phoxai Village, Thakhek District, Khammouane Province
Tel/Fax: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org