Tổ Quản lý KBT

Tổ Quản lý KBT

Không gian địa lý của KBT HNN là phạm vi nhiệm vụ của Tổ quản lý KBT. Với diện tích rộng lớn này cũng như tính đa dạng của khu vực, tổ nỗ lực đảm trách công tác quản lý nhằm đáp ứng các mục tiêu bảo tồn và các nhu cầu của người dân địa phương. Chúng tôi đã vận hành quản lý khu vực diện tích KBT dựa trên ranh giới, các bên liên quan, các đặc điểm địa hình, các giá trị đa dạng sinh học, các mối đe dọa và các cơ hội. Chúng tôi có mặt trong diện tích KBT cũng như trong các địa bàn xung quanh, các bản để giải quyết các thắc mắc hiện có về xác định ranh giới, sử dụng tài nguyên, phân vùng, quyền sử dụng tài nguyên, quyền hưởng dụng tài nguyên thiên nhiên và tập huấn cho người dân.


Hình 1: Mốc đánh dấu đường ranh giới KBT Hin Nậm Nô

Cùng song hành, đặc biệt là với Tổ cơ sở dữ liệu và Tổ Nghiên cứu và Tuần tra, chúng tôi tin cậy vào thông tin và các công cụ được các tổ vận hành này cung cấp và ngược lại. Hiện tại, việc xây dựng và cập nhật bản đồ về các phân khu khác nhau trong KBT và các quy định liên quan đang trong quá trình thực hiện. Việc điều chỉnh và hoàn thiện cắm mốc cũng là một nhiệm vụ nữa đang được tiến hành. Chúng tôi huy động người dân tham gia trực tiếp vào tất cả các bước trong công việc của tổ, giúp họ hiểu và làm quen với thực hành công việc đồng quản lý.


Hình 2: Cán bộ Tổ quản lý và người dân địa phương thảo luận và xác định các phân khu khác nhau trong KBT Hin Nậm Nô.Contact: Provincial Office of Natural Resources and Environment of Khammouane Province
Forest Resource Management Section
Anouvong Road, Laoh Phoxai Village, Thakhek District, Khammouane Province
Tel/Fax: +856 – 51 – 213 344
www.hinnamno.org