ProFEB supported Laos’ application for Hin Nam No National Park to be awarded World Heritage Status

Mar 11, 2024

 

[English below]
ProFEB ໄດ້ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ໃນການສະເໜີຊື່ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫິນ ໜາມ ໜໍ່ ໃນການເປັນ ມໍຣະດົກໂລກ.
ລັດຖະບານລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ໂຄງການ ຈີໄອເເຊັດ ໂພຣເເຟັບ (GIZ-ProFEB) ໄດ້ສົ່ງເອກະສານເຖິງ UNESCO ໃນການສະເໜີ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫິນ ໜາມ ໜໍ່ ເຂົ້າເປັນພື້ນທີ່ຂະຫຍາຍຂອງມໍຣະດົກໂລກຮ່ວມຊາຍແດນກັບອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບາງຂອງ ສ.ສ ຫວຽດນາມ. ໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ, UNESCO ປາຣີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສະເໜີຊື່ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານເກນມາດຖານດ້ານວິຊາການທັງໝົດ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຂະບວນການປະເມີນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ຖ້າການສະເໜີດັ່ງກ່າວປະສົບສຳເລັດ ກໍຈະເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ທຳມະຊາດທິ່ສຳຄັນຂອງທັງສອງພື້ນທີ່ ເຮັດໃຫ້ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດທັງສອງແຫ່ງກາຍເປັນພື້ນທີ່ມໍຣະດົກໂລກຮ່ວມຊາຍແດນແຫ່ງທໍາອິດຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. GIZ ProFEB ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫິນໜາມໜໍ່ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນບໍລິເວນຫິນ ໜາມໜໍ່ ລວມເຖິງການອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງການຮ່ວມມືກັບທາງຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກ ຫວຽດນາມ.
Based on technical advice from ProFEB, the Government of Laos has sent an application to UNESCO for Hin Nam No National Park to be awarded World Heritage status as a transboundary extension to Phong Nha-Ke Bang World Heritage Site of Vietnam. Beginning of March, UNESCO Paris confirmed that the nomination meets all technical requirements, allowing it to enter the evaluation process. If successful, this joint recognition will celebrate the exceptional biodiversity and natural significance of both parks, marking the first transboundary natural World Heritage site in Southeast Asia. GIZ ProFEB contributed to this journey, providing support for over a decade in the participatory management of the national park and sustainable development in the Hin Nam No region and facilitating collaboration with Vietnamese partners.