the Department of Heritage in collaboration with GIZ-ProFEB organized the Heritage Dialogue in Vang Vieng between 10-13 March 2024

Mar 14, 2024

 

[English below]
ລະຫວ່າງວັນທີ 10 ຫາ 13 ມີນາ 2024, ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງ ກົມມໍຣະດົກ ແລະ ໂຄງການ ຈີໄອເເຊັດ ໂພຣເເຟັບ (GIZ-ProFEB)ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກະກຽມທາງດ້ານເນື້ອໃນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄຸນຄ່າຂອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ໃຫ້ແກ່ພະແນກການ ແລະ ຂະແໜງການ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ, ທີ່ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການກຳນົດເນື້ອໃນ ທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ສັງຄົມທັງສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະຮາກຖານ ໂດຍສະເພາະພະແນກການ ແລະ ຂະແໜງການພາຍໃນແຂວງຄຳມ່ວນໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ ຄຸນຄ່າການເປັນມໍຣະດົກໂລກຮ່ວມຊາຍແດນລະຫວ່າງ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ສປປ ລາວ ແລະ ມໍຣະດົກໂລກ ຟອງຍາ ເກບາງ, ແຂວງ ກວາງບິ່ງ, ສສ ຫວຽດນາມ.
In between 10-13 March 2024, the Department of Heritage in collaboration with GIZ-ProFEB organized the Heritage Dialogue aims to foster a dynamic exchange of perspectives on the Outstanding Universal Value (OUV), transcending mere information dissemination. It seeks to facilitate a comprehensive dialogue among diverse stakeholders, bridging local and scientific viewpoints. This workshop organized in Vang Vieng, Vientiane province.