the Department of Heritage in collaboration with GIZ-ProFEB organized the Heritage Dialogue in Vang Vieng between 10-13 March 2024

the Department of Heritage in collaboration with GIZ-ProFEB organized the Heritage Dialogue in Vang Vieng between 10-13 March 2024

  [English below] ລະຫວ່າງວັນທີ 10 ຫາ 13 ມີນາ 2024, ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງ ກົມມໍຣະດົກ ແລະ ໂຄງການ ຈີໄອເເຊັດ ໂພຣເເຟັບ (GIZ-ProFEB)ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກະກຽມທາງດ້ານເນື້ອໃນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄຸນຄ່າຂອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ໃຫ້ແກ່ພະແນກການ ແລະ ຂະແໜງການ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ, ທີ່ເມືອງ...
ProFEB supported Laos’ application for Hin Nam No National Park to be awarded World Heritage Status

ProFEB supported Laos’ application for Hin Nam No National Park to be awarded World Heritage Status

  [English below] ProFEB ໄດ້ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ໃນການສະເໜີຊື່ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫິນ ໜາມ ໜໍ່ ໃນການເປັນ ມໍຣະດົກໂລກ. ລັດຖະບານລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ໂຄງການ ຈີໄອເເຊັດ ໂພຣເເຟັບ (GIZ-ProFEB) ໄດ້ສົ່ງເອກະສານເຖິງ UNESCO ໃນການສະເໜີ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫິນ ໜາມ ໜໍ່...